Население и демографски процеси в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

Към 31 декември 2016 г. населението на Софийска област е 234 185 души, което представлява 11.1% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2015 г. населението на Софийска област намалява с 2 895 души, или с 1.2%.
Мъжете са 115 281 (49.2%), а жените – 118 904 (50.8%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 031 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.1% от населението живее в градове, а 38.9% – в села.
И през 2016 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 499, или 22.8% от населението на областта. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3%.
Естественият прираст на населението в Софийска област следва негативната тенденция в страната. През 2016 г. той продължава да е отрицателен -2 225 души и е най-ниския в Югозападен район. По този показател в страната Софийска област е на едно от последните места, като след нея са само областите Плевен и Пловдив. Живородените деца през 2016 г. в областта са 2 045, от които 51.4% са момчета и 48.6% са момичета. През 2016 г. са починали 4 270 души, като мъжете са 51.9%, а жените са 48.1%. Коефициентът на раждаемост в Софийска област е 8.7 ‰, а коефициентът на смъртност е 18.1‰.
През 2016 г. в сравнение с 2007 г. в Софийска област живородените деца са с 10.9% по-малко и съответно естествения прираст през тези 10 години е с все по-ниски стойности – от -8.3 ‰ през 2007 г. до -9.4‰ през 2016 г.