НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2016 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2016 г., и са 71.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 20.0% и „Административни и спомагателни дейности ” – със  7.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Строителство” – с 8.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.2 и 14.7%.