Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. в област Кюстендил са приключили делата за 810 извършени престъпления. Делата за 400 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 259 – с условно осъждане, за 31 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване, и за 114 – с освобождаване от наказание.
През 2015 година в областта с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 659 извършени престъпления, което е с 3.8% по-малко в сравнение с 2014 година.
Броят на обвиняемите лица в област Кюстендил през 2015 г. е 886, от които:
• с ефективни осъдителни присъди са приключили делата на 425 лица или 47.9% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 300 лица, или 33.9% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 116 лица, или 13.1% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателни присъди са получили 37 обвиняеми лица (4.2%);
• на 8 лица (0.9%) делата са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2015 г. е 725, като в сравнение с 2014 г. се увеличава с 1.1%.