Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2015 година

PDF_файл

Към 31.12.2015 г. в област Хасково функционират 10 заведения за болнична помощ с 1 066 легла в тях (Таблица 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 60 с 43 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 64 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 781 легла. Те представляват 50.0% от болниците и в тях е съсредоточен 73.3% от легловия фонд в областта. В сравнение с 2014 г. легловият фонд на болниците се запазва същият.

В областта има 4 специализирани болница с 185 легла.

В края на 2015 г. броят на заведенията за извънболнична помощ са 60 с 43 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2014 г. броят на тези заведенията намаля с едно, а броят на леглата в тях се увеличава с 8.