Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12.2015 година

PDF файл

Заведенията за болнична помощ в област Благоевград към 31.12.2015 г. са 13 с 1 608 легла, заведенията за извънболнична помощ са 73 с 31 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 25 легла.
В сравнение с 2014 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Благоевград остава без промяна, а легловият им фонд нараства с 9 легла, или с 0.6%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г. на територията на областта функционират 6 многопрофилни болници с 1 020 легла и 5 специализирани болници с 498 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:
• За активно лечение – 2 със 126 легла;
• За долекуване, продължително лечение и рехабилитация – 3 с 372 легла.