Наблюдение на работната сила в област Търговище през 2015 година

PDF файл

  • През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 42.9 хил. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.1 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица e 39.9 хил., от които мъже 21.0 хил. и жени 18.9 хил.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 39.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 51.6%, съответно 52.9% за мъжете и 50.2% за жените.
  • Коефицентите на заетост във възрастовите групи са: 15 – 24 години – 15.9%, 25 – 34 години – 52.5%, 35 – 44 години – 67.4%, 45 – 54 години – 67.3% и 55 – 64 години – 43.3%.
  • Заетите лица по степени на образование са: висше образование – 7.9 хил., средно – 23.0 хил., основно и по-ниско – 9.0 хил.
  • Безработните лица са 3.9 хил. Коефициентът на безработица намалява с 2.6 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 8.8%. Коефициентът на безработица на населението във възрастовата група 15 – 64 години е 9.0%.
  • Лицата извън работната сила във възрастовата група 15 – 64 години са 32.8, от които мъже 15.6 хил. и жени 17.1 хил. В сравнение с 2014 г. лицата извън работната сила се увеличават с 0.4 хил.