За списанието

Списание „Статистика“ е научно списание на Националния статистически институт (НСИ). Списание „Статистика” е с теоретико-методологична, познавателна и практическа насоченост в областта на статистиката, анализа на данни, бизнес интелигентните системи и изкуствения интелект.

Списанието има за цел:

 1. своевременно и компетентно да информира читателите за актуални проблеми, свързани със състоянието и развитието на българската и световната статистическа теория и практика;
 2. да допринесе за повишаване на професионалната подготовка на статистическите кадри;
 3. да задоволява потребностите на академичната общност и други специалисти от статистическа информация;
 4. да повишава статистическата култура на широк кръг читатели;
 5. да създава позитивен образ на държавната статистика в обществото;
 6. да бъде общественозначима връзка между теорията и практиката на българската статистика и статистиката на държавите – членки на Европейския съюз и света.

В списание „Статистика“ се публикуват статии и други материали в които се:

 1. обобщават новостите в областта на статистическата наука и теория, както и в областта на анализа на данни, бизнес интелигентните системи и изкуствения интелект;
 2. обобщава натрупаният досега опит и традиции в статистическата практика;
 3. популяризира опитът и добрите практики на други страни;
 4. отразяват препоръките на ЕВРОСТАТ и други международни организации в контекста на националната практика и традиции при представяне на изследваните явления и процеси в областта на статистиката

В списанието се публикуват информации от международни конференции, симпозиуми и други срещи по въпроси и проблеми на статистиката като наука и практика.

Списанието е с отворен достъп и приема за публикуване оригинални статии, представящи резултати от научни изследвания, обзорни статии, доклади, дискусии, студии, редакторски материали в следните тематични области:

Списание „Статистика“ публикува ръкописи безплатно за:

 1. Теория и методология на статистическите изследвания;
 2. Развитие на съвременната статистическа теория и практика;
 3. Статистически изследвания и анализ на данни;
 4. Историческо развитие на статистическата теория и практика;
 5. Бизнес интелигентни системи и изкуствен интелект;
 6. Статистика за всеки.