Информация за плащанията в СЕБРА по дни

На основание чл.157 от Закона за публичните финанси и чл. 83, ал. 3  от ПМС 3/2014 г. се предвижда първостепенните разпоредители с бюджет, включени в Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане за всеки работен ден.

На календара вдясно можете да намерите информация за плащанията в СЕБРА на Националния статистически институт, в т.ч. Централно управление и Териториалните статистически бюра.

Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА

Код 01 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала – нетна сума за изплащане
Код 02 – Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
Код 03 – Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
Код 05 – Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)
Код 10 – Издръжка
Код 18 – Други разходи
Код 20 – Разходи за лихви
Код 30 – Текущи субсидии за предприятия
Код 40 – Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства
Код 50 – Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
Код 60 – Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки
Код 70 – Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
Код 80 – Погашения по банкови заеми
Код 88 – Средства на разпореждане – плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
Код 89 – Друго финансиране – плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са  обхванати от кодове 70, 80 и 88.
Код 90 – Възстановени приходи – плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
Код 91 – Теглене на левове в брой
Код 92 – Закупуване на валута в брой
Код 93 – Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
Код 94 – Откриване на акредитив
Код 95 – Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
Код 96 – Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
Код 97 – Операции по откриване/закриване на депозити
От Код 98 до Код 99 – Служебни операции в БНБ