МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ   УКАЗАНИЯ за попълване на анкетни карти:

 

- „Пазарни цени на нови (новопостроени) жилища“,

 

- „Пазарни цени на стари (съществуващи) жилища, общинска и държавна собственост, продадени на домакинствата” и

 

- „Пазарни цени на жилища – покупко-продажби между домакинствата“

 

 

I.         Общи указания

Анкетната карта е предназначена за събиране на информация за пазарните цени на нови (новопостроени) жилища и на стари (съществуващи) жилища, общинска и държавна частна собственост, продадени на домакинствата, както и за пазарните цени на  жилища (къщи и апартаменти), продавани между домакинствата (включително и чужди граждани) на територията на страната.

 

Анкетните карти се попълват от:

      

А. Инвеститорски и строителни фирми и агенции за недвижими имоти  

Анкетната карта се попълва тримесечно от инвеститорски и строителни фирми, и от агенции за недвижими имоти, които осъществяват продажби на жилища. Инвеститорските и строителните фирми попълват данни за новите (новопостроените) жилища, продадени на домакинствата.

Агенциите за недвижими имоти попълват данни както за новите (новопостроените) жилища, продадени на домакинствата, така и за покупко-продажби между домакинствата.

      

Б. Общини и областни администрации

Анкетната карта се попълва тримесечно от общините и областните администрации. Общините и областните администрации попълват данни за старите (съществуващите) жилища, общинска или държавна частна собственост, продадени на домакинствата (физически лица).

Отчитат се всички продажби през тримесечието на общински или държавни жилища, които са били отдавани под наем или никога не са били обитавани и впоследствие са закупени от домакинствата.

 

Отчитат се продадените новопостроени жилища, независимо от степента на завършеност на жилището – продадени „на зелено” (на проект и в груб строеж) и готови жилища. Попълват се данни за всички продадени на домакинствата (физически лица) новопостроени жилища през отчетното тримесечие, както и всички сделки между домакинствата чрез посредничеството на агенции за недвижими имоти.

 

НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ДАННИ ЗА ЖИЛИЩА, ПРОДАДЕНИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

 

В анкетната карта се записват цени и данни за жилища за реално сключени сделки (покупко-продажби). Не се включват офертни цени.

 

Въвежда се крайната продажна цена на имота при подписване на първоначалния договор за покупко-продажба.

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В ЛЕВА, С ДДС. 

 

 

II.        Указания за попълване на анкетната карта

 

С анкетната карта се изисква информация за следните показатели:

 

- „№ на ред“ – програмата автоматично зарежда поредния номер на реда.

- „Месец на извършване на сделката“ – въвежда се месецът на сключване на сделката.

- „Област”, „Населено място”, „Местоположение” и „Район/квартал” – посочва се местонахождението на продаденото жилище:

·        в колона „Област” се посочва областта, според административното деление на страната на 28 области;

·        в колона „Населено място” се посочва наименованието на населеното място (град, село, курортен комплекс и др.);

·        в колона „Местоположение” се посочва местоположението на района/квартала в населеното място

·             1” - ако районът/кварталът, в който е продадено жилището се намира в централната част на населеното място;

·           2” - ако районът/кварталът, в който е продадено жилището се намира в широк център;

·           3” - ако районът/кварталът, в който е продадено жилището е един от крайните квартали на населеното място;

·        в колона „Район/квартал” се посочва района/квартала или улицата в населеното място;

- „Обособен жилищен комплекс от затворен тип” – посочва се дали жилището се намира в т. нар. обособени жилищни комплекси от затворен тип:

·        „да” - ако жилището се намира в такъв комплекс;

·        „не” - ако жилището не се намира в такъв жилищен комплекс.

- „Вид строителство” - посочва се вида на строителството  на сградата: Т (тухла), П (панел), М (монолит - ЕПК, ПК и ППП);

- „Възраст на сградата” – посочва се приблизителната възраст на сградата;

- „Вид на жилището” – отбелязва се видът на жилището:

А - апартамент, К - къща, Д - друго, Д-АТ - ателие, Д-ЕК - етаж от къща, Д-М - мезонет, Д-СТ - студио и Д-Т - таванско помещение.

- „Площ и „Наличие на  гараж / паркомясто” – попълват се, ако продаденото жилище е апартамент, т.е.: А за апартамент, Д за друго, Д-АТ за ателие, Д-М за мезонет, Д-СТ за студио и Д-Т за таванско помещение;

- „Площ ” – записва се общата площ в кв.м. Под обща площ на имота се разбира: сумата от застроената жилищна площ на имота + съответните идеални части от общите части на сградата (външни стълби, стълбищни площадки, и др.) + мазета и тавани + гараж/и или паркинг място/а.

- „Наличие на  гараж / паркомясто” – посочва се дали имотът е закупен с гараж/паркинг място;

·            „Г” - ако жилището е закупено с гараж;

·            П” - ако жилището е закупено с паркинг място;

·            „не” - ако жилището не е закупено с гараж/паркинг място.

- „РЗП на къщата” и „Площ на дворното място” – попълват се, ако продаденото жилище е къща, т.е.: К за къща, Д-ЕК за етаж от къща.

- „РЗП на къщата” – попълва се цялата разгъната застроена площ на къщата (РЗП) в кв.м.

- „Площ на дворното място” – записва се площта на прилежащото към къщата дворно място в кв.м.

- „Крайна продажна цена на имота” – посочва се общата реална продажна цена на имота В ЛЕВА, с включено ДДС. НЕ СЕ ПОСОЧВАТ ОФЕРТНИ ЦЕНИ!

- „Етап на завършеност на жилището” – отбелязва се степента на завършеност на продаденото жилище, като се посочва:

·         „1” - ако жилището е продадено на право на строеж (на проект);

·         „2” - ако жилището е продадено на груб строеж (в строеж);

·         „3” - ако продаденото жилище е завършено строителство (готово жилище).

- „Изпълнение на СМР” – посочва се категорията на изпълнение на Строително-монтажните работи (СМР):

                     стандартно" - изпълнение което покрива минималните критерии за издаване на разрешение за ползване. Критериите са твърде занижени от общините под натиска на инвеститори и строители. Това е масово срещаната категория СМР.

                     с подобрения" - добро изпълнение със съвременни материали при гарантирани ектсплоатационни качества.

                     лукс" - изпълнение което не следва да се схваща буквално като лукс, а като изпълнение, което се отличава от средното за страната с повишени качествени показатели, като например пълна топлоизолация, висококачествена дограма, скъпи и качествени настилки, боядисване със специални фирмени бои т.н.

- „Етаж” – избира се етажът, на който се намира жилището. За продадени къщи се отбелязва броя на етажите на къщата.

- „Брой на стаите - без кухнята и спомагателните помещения” – посочва се броя на стаите за живеене: спални, столови, стаи за дневно престояване, ползвани стаи като работни кабинети, гостни и холове. Кухните и спомагателните помещения не се включват.

·          с 1 стая" - за жилище с едно стая и отделна кухня;

·          с 2 стаи" - за жилище с две стаи и отделна кухня;

·          с 3 стаи" - за жилище с три стаи и отделна кухня;

·          „Многостаен" - за жилище с повече от три стаи и отделна кухня;

- „Обзаведено жилище” – посочва се дали продаденото жилището е обзаведено. Под обзаведено жилище се разбира напълно обзаведено жилище. Отбелязва се:

·         „ДА” – ако жилището е обзаведено и в цената е включено обзавеждането;

·         „НЕ” – ако жилището не е обзаведено или е полуобзаведено.

- „Състояние на жилището” – дава се обща оценка за състоянието на жилището:

          "За ремонт" - ако жилището е за основен ремонт;

          "За освежаване" - ако жилището е в добро общо състояние, но се нуждае от освежителен ремонт;

          "Добро" - ако жилището е в добро състояние или след освежителен ремонт;

          "Отлично" - ако жилището е в много добро състояние или след основен ремонт;

          "Лукс имот" - като цяло, луксозният имот във всеки район се определя като имот, чиято цена е по-висока от определена долна граница. В класификацията се взема предвид и наличието на други сгради наоколо, удобствата, гледките, дали е на първа линия, липсата на престъпност, индустриализацията или нежеланата комерсиализация, както и историческата и архитектурната значимост на имота. 

- „Благоустроеност на района, в който се намира жилището” – отбелязва се степента на благоустроеност на района/квартала, където се намира продаденото жилище (близост до транспортни връзки, детски градини, училища, паркове, магазини и др.) – дава се обща оценка:

·        „ДОБРА” – ако жилището се намира в добре благоустроен район;

·        „СРЕДНА” – ако районът не е добре благоустроен;

·        „ЛОША” – ако районът е недостатъчно благоустроен (улици без добро асфалтово покритие, отдалечени транспортни връзки, недостатъчен брой детски градини, училища и т.н.), т.е. нуждае се от инфраструктурни подобрения.

- „Такса за обслужване, заплатена от купувача” – попълва се такса обслужване (посредническото комисионно възнаграждение) в лева, която купувачът на имота е заплатил при покупката на имота. Посочва се само таксата заплатена от купувача. За продадените на населението жилища, които са били общинска и държавна частна собственост, се записват режийните разноски, заплатени от купувача.

- „Месец и годна на обявяване на жилището за продажба” – попълва се месецът и годината на обявяването на жилището за продажба.

- „Първоначално обявена цена” – попълва се първоначално обявената цена за продажба на жилището, в лева.