Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2019 година

ВАЖНО!

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.“ (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г.), Националният статистически институт Ви информира, че срокът за подаване на Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2019 г., се удължава до 30 юни 2020 година. 

Уважаеми дами и господа,

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2019 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2019 година.

Представянето на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2019 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2020 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 31 март 2020 г. за задължените лица по ЗКПО и до 30 април 2020 г. за задължените лица по ЗДДФЛ.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство, като подадат в НСИ декларация, в срок до 30 април 2020 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2020 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията за 2019 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

По електронен път чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра (само за предприятията без дейност)

e-mail

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

ВАЖНО! Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч през 2019 г., се подава в Информационна система “Бизнес статистика”, на е-mail или на хартия в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията
Веселина Маринова
106
0877140328
Десислава Тодорова
586
0877140328