ГОД на предприятията с нестопанска цел в PDF формат

Всички предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др., които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2018 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2018 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2018 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2018 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2018 година
2. Справка за местните единици за 2018 година
3. Счетоводен баланс към 31.12.2018 година
4. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2018 година
5. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2018 година
6. Отчет за собствения капитал за 2018 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2018 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година на микропредприятията
10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2018 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2016 година
12. Справка за данъците и таксите през 2018 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2018 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2018 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2018 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 година
17. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2018 година
18. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2018 година