ГОД на специализираните инвестиционни предприятия в PDF формат

Всички инвестиционни предприятия, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2018 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2018 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2018 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2018 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2018 година
2. Справка за местните единици за 2018 година
3. Справка за група предприятия през 2018 година
4. Баланс към 31.12.2018 година
5. Отчет за доходите за 2018 година
6. Отчет за собствения капитал за 2018 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2018 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
9. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2018 година
10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2018 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2018 година
12. Справка за данъците и таксите през 2018 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2018 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2018 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2018 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 година
17. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2018 година
18. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016 – 2018 година