Годишна отчетност за дейността на предприятията 2018

Уважаеми госпожи и господа,
При проблем с достъпа до ИС “Бизнес статистика“ с операционна система Windows 7 / 8 / 8.1 / 2012R2 е необходимо да инсталирате Windows Update KB2992611.
При затруднение се свържете с нас на посочените телефони за технически проблеми.

Важно!

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи годишни отчети.

За втора поредна година НСИ Ви дава възможност да подадете по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система „Бизнес статистика“ коригиращ годишен отчет за дейността през 2018 г. еднократно в срок до 30.09.2019 г., съгласно раздел II, подраздел В от съвместната Заповед между НСИ и НАП (№ ЗЦУ-1899/18.12.2018 г. по описа на НАП и № РД-05-1054/20.12.2018 г. по описа на НСИ).

Моля имайте предвид, че обработването (приключването) на коригиращите годишни отчети се извършва от служители на НСИ в рамките на 10 работни дни.
Ако коригиращият отчет не отговаря на методологическите изисквания и е необходимо уточнение на данните, при неоказано съдействие от Ваша страна, отчетът ще бъде отхвърлен, за което ще получите уведомление по електронната поща.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с т. 4.4 от указанията.

През 2019 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:
 
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Предприятия с нестопанска цел
Бюджетни предприятия и банки
Предприятия в ликвидация или несъстоятелност
Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност
Консолидирани отчети

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2018 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация (за лицата по ЗДДФЛ) на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство, подават декларация (Приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2018 г., единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“), на е-mail  или на хартия в съответната териториална структура на НСИ.

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2018 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2018 г., съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета единствено в ИС „Бизнес статистика“ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите както от методолозите в ЦУ, така и от експертите от Териториалните статистически бюра.

Често задавани въпроси