Населени места

Подготовка и провеждане на пробното преброяване

 

Провеждането на пробно преброяване и тестването на цялостния инструментариум и на организацията на преброяването е задължителен елемент на всяко преброяване. Преброяването е статистическо изследване, което не дава втори шанс за корекции. Скоростта, с която то протича, и многообразието от дейности, от които се състои, дават малки възможности за съответно противодействие. Пробното преброяване осигурява възможности за прилагане на нови и по-добри методи в организацията и  методологията на преброяването.

На основание чл.24, ал.5 от Закона за преброяването на населението  и жилищния фонд в Република България  през 2011 г. със заповед на Председателя на НСИ №07-102 от 8.03.2010 г. съгласувано с областните управители и кметовете са определени населените места, в които да бъде проведено пробното преброяване през периода между 1 и 14 септември 2010 г.

Ø       Област Плевен

§         Град Плевен  - един квартал от града да бъде преброен по класическия начин с преброители и книжни преброителни карти – брой на преброени лица – 8 000 -10 000 души, а за целия град да се проведе Е-преброяване;

§         Село Гривица – по класически начин и чрез интернет – 1 900 души.

Ø       Област Велико Търново

§         Град Велико  Търново - един квартал от града да бъде преброен по класическия начин с преброители и книжни преброителни карти – брой на преброени лица – 8 000 -10 000 души, а за целия град да се проведе Е-преброяване;

§         Град Дебелец - по класически начин и чрез интернет – 4 200 души.

Ø       Област Стара Загора

§         Град Стара Загора - един квартал от града да бъде преброен по класическия начин с преброители и книжни преброителни карти – брой на преброени лица – 8 000 -10 000 души, а за целия град да се проведе Е-преброяване;

§         Село Габарево – по класически начин и чрез интернет – 1 600 души.

§         Село Копринка – по класически начин и чрез интернет – 2 500 души.

 

Основните мотиви за избор на населени места са:

  По отношение на броя на населението. Целесъобразно е той да бъде в рамките на около 0.5% от цялото население. Този дял е обичаен за повечето европейски страни, но зависи и от бюджета, отпуснат за преброяванията. Тази съвкупност ще бъде достатъчно представителна и надеждна по отношение на признаци като възраст, семейно положение, образование, брой домакинства и семейства  и др. При брой на населението в България в края на 2009 г. около 7 млн. 580 хил. души, се предвижда при пробното преброяване  да бъдат обхванати около 35-40 хил. души.  Същевременно населението следва да бъде пропорционално разпределено по признака местоживеене. При избора на населените места е взето под внимание и етническата структура на населението.

  По отношение на жилищния фонд. В избраните населени места трябва да съществува разнообразен сграден, вилен и жилищен фонд. Важно е при пробното преброяване да се преброят както еднофамилни къщи, така и жилищни блокове. В дворните места на избраните села трябва да има летни кухни, стара и нова къща, селскостопански постройки, т. е. налице да са най-типичните случаи от практиката.

  По отношение на стопанската дейност. В избраните населени места следва да съществуват функциониращи фирми от различни браншове, което позволява да се експериментира програмата на преброяването по отношение на социално-икономическите характеристики на населението.

  По отношение на миграцията на населението. Пробното преброяване трябва да включва и достатъчна на брой съвкупност от сменили местоживеенето си лица през периода между преброяванията. Особено актуална е информацията както за имигрантите в страната, така и за емигрантите. Ежедневно пътуващите лица до други населени места, в които работят или учат  също трябва да бъдат обект на пробното преброяване.

Преброяване 2011 население
Електронно преброяване