Бюджети на домакинствата в Република България 2022

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2022.

Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 2013 – 2022 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание. Наблюдението е тримесечно, като общо за всяко тримесечие се наблюдават по 3 060 домакинства.

Резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях са представени в групировки по признаците: местоживеене, размер на домакинството, брой на заетите лица в домакинството, брой на децата в домакинството, годишен общ доход на лице от домакинството, наличие на пенсионери в домакинството, професионален и социално-икономически статус на главата на домакинството и децилни групи.

Изданието се публикува на сайта на НСИ.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Бюджети на домакинствата в Република Българи…

Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата

Тема

Тема „Население и социални статистики“

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 – 2022 година

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 – 2022 година.

Публикацията съдържа данни за средните цени и купените количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата по години за периода 2011 – 2022 г. и по тримесечия на 2022 година. Използвана е информацията от месечното наблюдение на домакинските бюджети и поради това тези средни цени се различават от средните потребителски цени, които се публикуват всеки месец от НСИ. Данните за купените хранителни стоки са изчислени средно на домакинство, а за нехранителните стоки – средно на 100 домакинства. Включени са и данни за покупателната способност на домакинствата, изчислена чрез общия и паричния доход, както и за измененията в нея.

Публикуваната в изданието информация представлява интерес за широк кръг потребители – органи на държавното управление, обществени организации, студенти и други.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Средни цени и купени количества основни хран…

Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата

Тема

Тема „Население и социални статистики“

Статистически справочник 2023 (на английски език)

Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2023 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2018 – 2022 година.

Представената информация в изданието характеризира националната икономика на макрониво – брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности – индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата и околната среда.

Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ – съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.

Данните за 2022 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.

Изданието е печатно.

Цена на печатното издание: 12.00 лева 

Изданието може да бъде закупено в:

• НСИ, отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“,
 ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038

• Териториалните статистически бюра на НСИ.

Заплащането се извършва по следния ред:

• В брой – в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“, НСИ,

ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038

• По банков път

Банкова сметка на НСИ:

IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ – СОФИЯ

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически справочник 2023“ (на английски…

Статистическа област

Инвестиции

Туризъм

Инфлация и индекси на потребителските цени

Околна среда

НИРД и иновации

Население – демография, миграция и прогнози

Жилищен фонд

Образование и учене през целия живот

Култура

Правосъдие и престъпност

Пазар на труда

Социална защита

Външна търговия

Структурна бизнес статистика

Тема

Тема „Общи статистически издания“