Статистически справочник 2024

Публикацията Статистически справочник 2024 на български език е достъпна за потребителите на статистическа информация.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2019 – 2023 година.

Представената информация характеризира националната икономика на макрониво – брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности – индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата и околната среда.

Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ – съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни.

Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.

Данните за 2023 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.

Цената на печатното издание е 7 лева.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически справочник 2024“

Статистическа област

Инвестиции

Туризъм

Инфлация и индекси на потребителските цени

Околна среда

НИРД и иновации

Население – демография, миграция и прогнози

Жилищен фонд

Образование и учене през целия живот

Култура

Правосъдие и престъпност

Пазар на труда

Социална защита

Външна търговия

Структурна бизнес статистика

Тема

Тема „Общи статистически издания“