България 2024

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и на английски език) рекламна брошура България 2024. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Изданието съдържа актуална статистическа информация за демографското, социалното и икономическото развитие на страната за периода 2018 – 2023 година. Включена е и нетрадиционна, но интересна за потребителите информация в таблици и диаграми, следваща международните тенденции в издаването на рекламни статистически публикации. Източници на информацията са регулярните и еднократните статистически наблюдения, провеждани от НСИ и ведомствата, определени като органи на статистиката със Закона за статистиката. Включени са и данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките.

Подбраната информация представя Република България – държавно устройство, географско положение, климат и население. Осигурена е възможност за сравнение между България и останалите страни в Европа по някои показатели.

За улеснение на потребителите изданието предоставя контактна информация за НСИ.

Публикуван е списък на двуезичнитe издания на НСИ и на изданията, излизащи само на български и само на английски език.

Изданието се разпространява безплатно в:
• Приемната на НСИ, ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Библиотеката на НСИ, ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
За информация:
Национален статистически институт
Отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038
Имейл: [email protected]
 

Връзка

Електронна версия на брошурата „България 2024“

Статистическа област

Туризъм

Инфлация и индекси на потребителските цени

Околна среда

НИРД и иновации

Население – демография, миграция и прогнози

Здравеопазване

Правосъдие и престъпност

Енергетика

Тема

Тема „Общи статистически издания“