Тема "Население и социални статистики"

Книгоиздаване и печат 2010

Книгоиздаване и печат 2010
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че е на разположение публикацията на НСИ “Книгоиздаване и печат 2010” (на български и английски език).
 

Образование в Република България 2011

Образование в Република България 2011
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация на НСИ „Образование в Република България 2011”.
Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България през периода 2006 - 2010 година.

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2010

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2010
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че годишната електронна публикация „Пътнотранспортни произшествия в Република България 2010” (на български език) е на разположение в сайта на НСИ.
Публикцията е съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Изданието е структурирано в две части:
• Методологични бележки;

Заетост и безработица - годишни данни 2010

Заетост и безработица - годишни данни 2010
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната двуезична (на български и англииски език) електронна публикация на „Заетост и безработица - годишни данни 2010”.
 

Околна среда 2009

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикация „Околна среда 2009” (на CD, на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2009 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2004 - 2009 година.
Информацията се систематизира в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води; пречиствателни станции

Население и демографски процеси 2009

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт “Население и демографски процеси 2009” е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2009 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Здравеопазване 2010

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната публикация "Здравеопазване 2010", която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по здравна информация към Министерството на здравеопазването.
Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Престъпления и осъдени лица 2009

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт "Престъпления и осъдени лица 2009" е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Книгоиздаване и печат 2009

Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение публикацията на НСИ „Книгоиздаване и печат 2009” (на български и английски език).
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за 2009 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) се поместват данни за периода 1960 - 2009 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Страници