Публикации

понеделник, 20 октомври 2008 - 15:18
Устойчиво развитие на България 2007
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата годишна публикация “Устойчиво развитие на България 2007”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Социално-икономическо развитие
• Устойчиво потребление и производство
• Социално включване
• Демографски промени
• Обществено здраве
понеделник, 1 септември 2008 - 19:11
Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
вторник, 19 август 2008 - 16:25
 
вторник, 12 август 2008 - 17:00
Списание "Статистика", бр. 1/2008 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат брой 1 за 2008 г. на списание "Статистика". В него са включени следните статии:
Статистиката - наука за проектиране, организиране и провеждане на изследвания на масови явления – автори: проф. В. Цонев и проф. Ив. Съйкова, доктор на икономическите науки.
петък, 25 юли 2008 - 00:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 1/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
сряда, 23 юли 2008 - 00:00
Население 2007
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) публикация "Население 2007". Изданието съдържа информация за демографското състояние в Република България през 2007 година. Публикувани са данни за броя на населението по пол и възраст и за неговото естествено и механично движение.
В публикацията са включени данни за броя на населението към края на годината и за средногодишното население през съответната година.
петък, 18 юли 2008 - 15:12
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на Териториално статистическо бюро - гр. Габрово, "Статистически сборник на област Габрово 2007" на български език. В него е включена информация за периода 2000 - 2006 г.
петък, 18 юли 2008 - 00:00
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е на разположение годишната електронна публикация "Жилищен фонд 2007".
Публикацията съдържа информация за жилищните сгради и жилищата в страната към 31.12.2007 година. Данните са получени на основата на резултатите от преброяването на жилищния фонд към 1.03.2001 г., като са добавени данните за новопостроения жилищен фонд и са извадени данните за разрушения жилищен фонд в периода 1.03.2001 - 31.12.2007 година.
понеделник, 7 юли 2008 - 15:29
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение годишната електронна публикация "Пътнотранспортни произшествия в Република България 2007", съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2007 г., разпределени по:
- области и общини;
- вид на произшествията;

Страници