Публикации

вторник, 29 юни 2010 - 15:52
Статистически справочник - Област Варна 2009
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро – Варна имат удоволствието да предложат на потребителите, своето най-ново електронно издание – „Статистически справочник - Област Варна 2009”.
вторник, 29 юни 2010 - 15:50
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация следните регионални издания на Териториално статистическо бюро - Варна:
 
понеделник, 28 юни 2010 - 17:05
Устойчиво развитие на България 2008
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители годишната публикация „Устойчиво развитие на България 2008”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Социално-икономическо развитие;
• Устойчиво потребление и производство;
• Социално включване;
• Демографски промени;
• Обществено здраве;
четвъртък, 17 юни 2010 - 11:35
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - гр. Велико Търново, предлагат на потребителите на статистическа информация електронната публикация "Статистически сборник на област Велико Търново 2010" (на CD).
В изданието е публикувана богата статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на Великотърновска област и десетте общини в областта за периода 2004 - 2008 година.
сряда, 10 март 2010 - 11:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2008".
вторник, 2 март 2010 - 17:20
Списание „Статистика” - бр. 1 - 4/2009 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат списание „Статистика”, брой 1 - 4 за 2009 година. Изданието включва рубриките:
 
I. Теория и методология на статистическите изучавания.
II. Статистически изследвания и анализи.
III. Историческо развитие на статистическата теория и практика.
сряда, 30 декември 2009 - 12:30
Население и демографски процеси 2008
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че излезе от печат годишната публикация “Население и демографски процеси 2008”.
Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние на Република България през 2008 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.
сряда, 16 декември 2009 - 12:30
Заетост и безработица, бр. 2/2009 г.
Излезе брой 2/2009 г. на тримесечното електронно издание на Националния статистически институт „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години.
Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:

Страници