Публикации

понеделник, 5 юли 2010 - 15:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение брой 4/2009 на тримесечното издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:
понеделник, 5 юли 2010 - 15:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение брой 3/2009 на тримесечното издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:
понеделник, 5 юли 2010 - 10:52
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро – Русе, предлагат на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Население и демографски процеси в област Русе 2009 година”.
Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2009 и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци; отразено е и неговото естествено и механично движение.
петък, 2 юли 2010 - 17:23
Националния статистически институт представя на потребителите на статистическа информация годишната публикация "България 2009 - статистичеса панорама".
петък, 2 юли 2010 - 16:13
Излезе от печат публикацията на Националния статистически институт "Бюджети на домакинствата в Република България 2009".
Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 1999 - 2009 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание.
петък, 2 юли 2010 - 11:51
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикация "Околна среда 2008" (на CD, на български и английски език), която съдържа данни от изследванията на НСИ през 2008 г., свързани със състоянието на околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2003 - 2008 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление; отпадъчни води; пречиствателни станции
петък, 2 юли 2010 - 11:21
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители пет годишната публикация „Транспорт 2008”. За първи път изданието е двуезично (на български и английски език).
сряда, 30 юни 2010 - 15:40
Излезе от печат годишната двуезична (на български и английски език) публикация на Националния статистически институт “Туризъм 2009”.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на туризма в България за 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 г. и за периода 2007 - 2009 година. Включени са и методологични бележки.
Данните са систематизирани в пет раздела:

Страници