Календарно изгладениИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ" И РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - I ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 136.2 9.6
Търговия с автомобили и мотоциклети; техническо обслужване и ремонт на мотоциклети G45_X_G452 139.0 8.6
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 93.6 27.7
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 105.6 8.8
Търговия на едро чрез посредничество G461 59.1 0.8
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 97.3 -0.9
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 103.1 -3.6
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 119.6 13.5
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 119.7 38.9
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 90.4 -2.8
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 100.5 11.9
Неспециализирана търговия на едро G469 162.4 29.3
10.05.2019
  • Сезонно неизгладени
  • Сезонно изгладени
  • Календарно изгладени
  • Сезонно неизгладени
  • Сезонно изгладени
  • Календарно изгладени
  • вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

    По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 4.0% спрямо предходното тримесечие, докато в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” се наблюдава намаление със 7.5%. Календарно изгладеният индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 19.4% спрямо третото тримесечие на 2009 година. При „Други бизнес услуги” най-висок ръст отчитат „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” - с 93.1%.

Страници