Календарно изгладениИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ" И РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІII ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА 1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 122.5 2.6
Търговия с автомобили и мотоциклети; техническо обслужване и ремонт на мотоциклети G45_X_G452 123.8 1.3
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 108.0 27.9
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 124.0 5.1
Търговия на едро чрез посредничество G461 79.8 15.6
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 191.4 40.6
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 125.7 -5.6
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 114.5 5.7
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 107.9 -7.0
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 99.3 -0.8
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 124.0 4.7
Неспециализирана търговия на едро G469 129.9 0.2

1 - Предварителни данни
08.11.2019
 • Сезонно неизгладени
 • Сезонно изгладени
 • Календарно изгладени
 • Сезонно неизгладени
 • Сезонно изгладени
 • Календарно изгладени
 • понеделник, 21 май 2012 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2012 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 4.4% спрямо предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” се наблюдава намаление от 0.7%.

 • вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 4.0% спрямо предходното тримесечие, докато в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” се наблюдава намаление със 7.5%. Календарно изгладеният индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 19.4% спрямо третото тримесечие на 2009 година. При „Други бизнес услуги” най-висок ръст отчитат „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” - с 93.1%.

Страници