Календарно изгладениИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ" И РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІV ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА 1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 141.2 -8.6
Търговия с автомобили и мотоциклети; техническо обслужване и ремонт на мотоциклети G45_X_G452 142.4 -10.3
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 127.9 14.6
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 124.3 -3.3
Търговия на едро чрез посредничество G461 91.4 24.7
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 166.9 67.9
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 120.0 -7.8
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 134.2 3.4
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 151.3 -12.1
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 119.5 -1.2
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 113.0 -3.5
Неспециализирана търговия на едро G469 152.8 -39.0

1 - Предварителни данни
10.02.2020
 • Сезонно неизгладени
 • Сезонно изгладени
 • Календарно изгладени
 • Сезонно неизгладени
 • Сезонно изгладени
 • Календарно изгладени
 • вторник, 21 август 2012 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2012 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.6% спрямо предходното тримесечие, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 2.3%.

 • понеделник, 21 май 2012 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2012 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 4.4% спрямо предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” се наблюдава намаление от 0.7%.

 • вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 4.0% спрямо предходното тримесечие, докато в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” се наблюдава намаление със 7.5%. Календарно изгладеният индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 19.4% спрямо третото тримесечие на 2009 година. При „Други бизнес услуги” най-висок ръст отчитат „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” - с 93.1%.

Страници