Календарно изгладени (2005=100)


ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ - Индекси на строителната продукция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Аделина Терезова

Длъжност

Старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 454

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване27 май 2020 г.
Дата на публикуване27 май 2020 г.
Дата на последно актуализиране27 май 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Индексът на строителната продукция е важен краткосрочен икономически бизнес показател, който има за цел да измери месечните изменения в строителното производство между два сравнявани периода. Тази информация е подходяща да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие.

Индексите на строителната продукция - общо и отделно за сградно и инженерно строителство се изчисляват при постоянна база (2015 = 100) въз основа на действително отработените човекочасове от пряко заетите в строителното производство. Редовете от данни са неизгладени, сезонно и календарно изгладени. При сезонното изглаждане на месечните индекси на строителната продукция се отстранява влиянието на сезонния компонент, а при календарното изглаждане се елиминират вариациите, дължащи се на различния брой календарни и работни дни, национални празници и екстремни стойности.

Използвани класификации
  • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);
  • Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС - 2001), като сградното строителство включва строителството на жилищни и нежилищни сгради, а гражданското/инженерното строителство - инфраструктурното строителство на пътища, мостове, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни и други строителни съоръжения.

 

Обхват

Индекси на продукцията се изчисляват за сектор F (Строителство) от КИД - 2008, Строителство - общо и отделно за сградно и инженерно строителство, съгласно КСС - 2001.

Понятия и дефиниции

Месечните индекси имат за цел да покажат изменението на строителната продукция - общо и по отделно за сградно и инженерно строителство, изчислени на база на отработените човекочасове, от пряко заетите в строителното производство. Индексите се изчисляват в съответствие с ръководството и регламентите по краткосрочна бизнес статистика на ЕС.

Статистическа единица

Предприятия от сектор „Строителство”, съгласно КИД-2008.

Статистическа съвкупност

Наблюдаваната съвкупност от строителни фирми включва строителни предприятия с над 4 заети и се формира на база на информацията от годишните отчети на строителните предприятия, които се наблюдават изчерпателно. От тях месечно се наблюдава извадка от предприятия, които формират 75% от оборота на строителните предприятия.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Индексите се изчисляват общо за територията на Република България.

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС.

Времеви обхват

Индексите се публикуват като динамичен ред от януари 2000 г. до последният отчетен месец на текущата година.

Базисен период

Всички индекси са изчислени при база 2015=100.

Мерна единица

Индекси, процентно изменение (%).

Отчетен период

Месец

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Национално законодателство:В Закона за статистиката (Член 20) се постановява ,че лицата ,които управляват или представляват юридическите лица,са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма ,за които е предвидено ,че се провеждат на основата на задължително участие.

Изследването е включено в Националната статистическа програма и е задължително за предприятията,включени в извадката на наблюдението.Законът за статистиката включва разпоредби ,свързани с глобите ,които могат да бъдат наложени в случай на отказ,липса на отговор или закъснение от сроковете.Те са определени в Глава 9"Административни разпоредби",член 52. 

Законодателство на ЕС:

  • Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;
  • Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;
  • Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите;
  • Регламент № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г., установяващ внедряването на статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev.2, както и променящ някои регламенти на ЕС , отнасящи се за специфични статистически области;
  • Регламент на Комисията (ЕС) № 472/2008 от 29 май 2008 г. относно краткосрочната статистика по отношение на първата отчетна година по NACE Rev.2, преизчисляването на редовете с данни преди 2009 по NACE Rev.2, равнището на детайлизация и първия отчетен период за предаване на данните.
Споделяне на данни

Показателите се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.