Малките и средните предприятия в Република България през периода 2001 - 2004 година

Малките и средните предприятия в Република България през периода 2001 - 2004 година
Националният статистически институт има удоволствието да предложи на своите потребители електронната публикация "Малките и средните предприятия в Република България през периода 2001 - 2004 година", в която са представени резултатите от изследването на икономическото състояние и развитие на сектора на малките и средните предприятия в страната.. Разгледани са равнището, структурата и динамиката на основни макроикономически показатели за дейността на малкия и средния бизнес (заетост, оборот, добавена стойност, продукция, производителност на труда и други), като е направен сравнителен анализ със сектора на предприятията с по-голям мащаб на производство.
Анализирани са тенденциите в икономическото развитие на сектора на малките и средните предприятия по отношение на техния характер и сила на проявление, както и наличието, характерът и интензитетът на определени връзки и зависимости между основни макроикономически явления и протичащите изменения в техния структурен баланс.
 
Цена: 11.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел "Публикации", София, ул. "П. Волов" № 2, ет. 5, ст. 500, тел. 02/9857-142, e-mail: [email protected].
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ