България и Европейския съюзТаблиците в рубрика "България и ЕС" са от най-търсените в интернет сайта на Евростат.
Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.

 • Икономика и финанси
  • БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
  • Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
  • Брутен държавен дълг
  • Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
  • Общ държавен дефицит / излишък
  • Общ ХИПЦ
 • Население и социални условия
  • Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо
  • Коефициент на заетост по пол, възрастова група 20-64
  • Население по възрастови групи
  • Население по гражданство - чужденци
  • Очаквана продължителност на живота, по пол
 • Промишленост, търговия и услуги
  • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
 • Енергия, околна среда и селско стопанство
  • Цени на електроенергията по тип потребител
 • Икономика и финанси
  • БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
  • Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
  • Брутен държавен дълг
  • Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
  • Общ държавен дефицит / излишък
  • Общ ХИПЦ
 • Население и социални условия
  • Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо
  • Коефициент на заетост по пол, възрастова група 20-64
  • Население по възрастови групи
  • Население по гражданство - чужденци
  • Очаквана продължителност на живота, по пол
 • Промишленост, търговия и услуги
  • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
 • Енергия, околна среда и селско стопанство
  • Цени на електроенергията по тип потребител

Страници

 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.