Премини към основното съдържание

Международни и европейски проекти

1. Проекти по споразумения за субсидии на ЕК

Споразумения за субсидии на Европейската комисия, по които НСИ е бенефициент

Европейската комисия отпуска финансови средства под формата на грантове с цел да се изпълнят конкретни дейности или проекти по политиките на Европейския съюз в различни области, включително и статистика. Според определението грант е „Директно финансово плащане, предвидено от бюджета на ЕС, с цел финансиране на дейност, предназначена да постигне определена цел, формираща част от политиката на Европейския съюз“.

Грантовете се изпълняват, като се съблюдават следните принципи:

· откритост (предмет са на годишна програма, публикувана на сайта на Евростат https://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/grants);

· равнопоставеност (работната програма се изпълнява чрез публикуване на исканията за предложения, като бенефициентите се избират по процедура за колективно оценяване);

· ненатарупване (една дейност може да е основание за отпускане на един грант от бюджета за един бенефициент);

· съфинансиране (Европейската комисия не финансира цялостно проектите, страните-бенефициенти участват със свои средства);

· неизвличане на печалба (грантът не може да има за цел или последица извличането на печалба за бенефициента).

През последните 10 години Националният статистически институт е бенефициент на повече от 100 проекта по грант в областта на статистиката. По-голямата част от тях са реализирани чрез споразумения за субсидии с Европейската комисия, респ. Евростат, и са основно средство за усъвършенстване на методологията, подобряване качеството и повишаване ефективността на статистическото производство. Те обхващат проекти в областта на макроикономическата и демографската статистика, бизнес статистиката, статистика на селското стопанство, околната среда, иновациите, ИКТ и други.

Обобщена таблица с проектите по споразумения за субсидии от ЕК за периода, 2011-2022

 

2. Проекти за сътрудничество в областта на статистиката

Проекти на ЕК за осигуряване на експертна и консултантска помощ по специфични програми

След приемането на България за държава-членка на Европейския съюз през 2007 г. Националният статистически институт от бенефициент по различни програми на Европейската комисия в областта на статистиката (Национална и Многонационални програми ФАР) започна да изпълнява проекти за техническа помощ в държави, които не са членки на Европейския съюз. Политиката на НСИ е насочена към участие в туининг- проекти, експертни мисии в рамките на инструмента на Европейската комисия TAIEX и други програми, насочени към страните-кандидатки за членство в ЕС, потенциалните страни-кандидатки, както и страните от Политиката на добросъседство на ЕС и Източното партньорство. Участието в проекти, финансирани от Европейската комисия, е възможност за обмен на ноу-хау добри практики и експертна помощ със страните-бенефициенти, и засилване на двустранните отношения и сътрудничество с тях.

Туининг проекти

Туининг-програмата на Европейския съюз е инициатива на Европейската комисия, създадена първоначално с цел да помага на страните-кандидатки да придобият необходимите умения и опит за приемане, изпълнение и прилагане на законодателството на Общността. От 2003 г. програмата е достъпна и за някои от новите независими страни от Източна Европа и за страните от Средиземноморския регион.

Туининг-проектите обединяват опита на публичния сектор в държавите членки и в страните-бенефициенти с цел подобряване на сътрудничеството. Те задължително трябва да доведат до конкретни оперативни резултати за страната-бенефициент съгласно условията на Споразумението за асоцииране между тази страна и ЕС.

(https://ec.europa.eu/info/policies/european-neighbourhood-policy_en)

Участие в туининг проект за периода 2003 - 2016 година

 

Участие в мисии в рамките на TAIEX

През последните две години Националният статистически институт активизира своето сътрудничество с Европейската комисия в рамките на Инструмента за прилагане на достиженията на Общностното право TAIEX, който предоставя краткосрочна техническа помощ под формата на семинари, посещения с цел обучение и експертни мисии. Страни-бенефициенти са страните-кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, а от юни 2006 г.- Русия и страните от Европейската политика на добросъседство.

Информация за проведените досега мисии, за периода 2011-2015 г.

 

Посещения с цел обучение и консултации

Националният статистически институт провежда последователна политика за развитие на сътрудничеството и оказване на консултантска помощ в различни области на статистиката. През последните години България беше домакин на редица обучения в областта на статистиката на околната среда, транспорта, научноизследователската дейност, макроикономическата, демографската и социалната статистика, и управлението на проекти. Българските статистици успешно предадоха опита си на своите колеги от статистическите служби на страните от Югоизточна Европа и Русия. Националният статистически институт ще продължи да работи в тази насока и ще разширява географията на своето сътрудничество, както в рамките на различни програми на предприсъединителни програми на ЕС така и в рамките на двустранното сътрудничество.

Информация за проведените обучения и консултации за периода 2010-2018 г.

Обучения в НСИ на чуждестранни експерти в областта на статистиката, проведени в периода 2016-2018 г.

 

3. Други международни проекти

Проект: „Подкрепа от ЕС за Държавния статистически комитет на Република Азербайджан за достигане на европейските стандарти”

Оперативни програми

Многостранна оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”

Проект: „Управление на демографските промени в Югоизточна Европа – миграция и човешки капитал като ключ за устойчив икономически растеж” (SEEMIG)

Други проекти

Проект: „Изграждане на информационна система на Централния кооперативен съюз като база за създаване на сателитни сметки на кооперациите в България”

Проект: „Подобряване на съпоставимостта и наличието на данните за разходите на частния сектор в системата на здравните сметки”

Транснационални програми

Проект: „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)”

Проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия“ (SME Innovation Capacity Boost - SMEInnoBoost)”