Премини към основното съдържание

Специфични показатели

Динамичен ред: Labour_3.2.6.xls

СПЕЦИФИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ИЗЧИСЛЕНИ НА БАЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Специфични показатели Проценти
Коефициент на заетост на жените (на възраст 15-64 навършени години) с най-малко едно дете под 7 години 68.4
   
Вариация на коефициента на заетост (на населението на възраст 15-64 навършени години) по статистически райони 5.2
   
Вариация на коефициента на безработица по статистически райони 32.1
   
Относителен дял на лицата, живеещи в домакинства без заети лица  
0-17 години 8.8
18-59 години 7.7
   
Рано напуснали образование и обучение (на възраст 18-24 навършени години)  
Общо 9.3
Мъже 9.4
Жени 9.2
   
Относителен дял на младежите (на възраст 20-24 навършени години) със завършено най-малко средно образование  
Общо 88.6
Мъже 89.0
Жени 88.2
   
Относителен дял на населението на възраст 25-34 навършени години със завършено висше образование  
Общо 35.8
Мъже 28.7
Жени 43.3
   
Относителен дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование  
Общо 35.0
Мъже 27.7
Жени 42.7
   
Относителен дял на населението (на възраст 25-64 навършени години), участващо в образование и обучение  
Общо 1.4
Мъже 1.3
Жени 1.6
   
Относителен дял на незаетите и неучещи младежи на възраст 15-24 навършени години  
Общо 11.4
Мъже 11.3
Жени 11.6
   
Относителен дял на незаетите и неучещи младежи на възраст 15-29 навършени години  
Общо 13.8
Мъже 12.5
Жени 15.2
НАСЕЛЕНИЕ НА 25 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(Хиляди)
Пол
Възраст
Общо Висше Средно Основно Начално и по-ниско
общо в т.ч. с придобита професионална квалификация
Общо 3 415.9 1 041.1 1 869.6 1 042.3 405.2 100.1
По пол            
Мъже 1 720.9 419.3 1 041.2 667.3 216.3 44.1
Жени 1 695.0 621.8 828.4 375.0 188.8 56.0
По възраст            
25-34 647.3 232.0 324.3 152.2 66.9 24.0
35-44 880.9 306.4 440.9 242.6 102.9 30.8
45-54 993.2 292.8 555.7 316.9 119.2 25.4
55-64 894.6 209.9 548.6 330.6 116.1 20.0
15.03.2024