Премини към основното съдържание

Специфични показатели

Динамичен ред: Labour_3.2.6.xls

СПЕЦИФИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ИЗЧИСЛЕНИ НА БАЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Специфични показатели Проценти
Коефициент на заетост на жените (на 15-64 навършени години) с най-малко едно дете под 7 години 59.5
   
Относителен дял на лицата, живеещи в домакинства без заети лица  
0-17 години 10.2
18-59 години 8.4
   
Рано напуснали образование и обучение  
Общо 12.8
Мъже 13.4
Жени 12.1
   
Относителен дял на младежите (на 20-24 навършени години) със завършено най-малко средно образование  
Общо 85.4
Мъже 84.7
Жени 86.1
   
Относителен дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование  
Общо 33.3
Мъже 26.6
Жени 40.2
   
Относителен дял на населението (на 25-64 навършени години), участващо в образование и обучение  
Общо 1.6
Мъже 1.4
Жени 1.7
   
Относителен дял на незаетите и неучещи младежи на възраст 15-24 навършени години  
Общо 14.4
Мъже 13.7
Жени 15.2
   
Относителен дял на незаетите и неучещи младежи на възраст 15-29 навършени години  
Общо 18.1
Мъже 14.9
Жени 21.6
НАСЕЛЕНИЕ НА 25 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(хиляди)
Пол
Възраст
Общо Висше Средно Основно Начално и по-ниско
общо в т.ч. с придобита професионална квалификация
Общо 3 804.5 1 112.6 2 050.2 1 176.7 497.6 144.1
По пол
Мъже 1 918.6 451.7 1 135.3 767.5 267.3 64.4
Жени 1 885.8 660.9 914.9 409.2 230.2 79.8
По възраст
25-34 852.5 281.4 418.4 191.7 106.5 46.3
35-44 1 003.8 332.7 514.0 293.2 111.0 46.2
45-54 1 006.1 273.8 567.3 344.2 138.3 26.7
55-64 942.1 224.7 550.5 347.6 141.9 25.0
15.03.2021