Наложени възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни лица по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН за извършените от тях общественоопасни деяния


Динамичен ред: PRP_4.xls

НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 ОТ ЗБППМН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
(Брой)
  Наложени възпитателни мерки
Общо преду-прежде-ние задължа-ване да се извини на постра-далия задължа-ване да участва в консул-тации, обучения и програми поставяне под възпита-телен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи поставяне под възпита-телен надзор на обществен възпитател забрана да посещава определени места и заведения
Противообществени прояви - общо 2 108 865 49 225 277 449 3
в това число:
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 289 92 2 45 29 72 1
Прояви на насилие и агресия 499 216 22 54 62 95 -
Тормоз 171 64 3 18 25 37 -
в т. ч. училищен тормоз 108 45 3 13 15 23 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 223 91 9 23 32 55 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 445 231 9 29 55 67 -
Употреба на психоактивни вещества 192 47 - 45 15 59 1
Проституиране 3 - - - 1 1 -
Скитничество 8 3 - - 3 - -
Просия 34 6 - - 19 9 -
Други 244 115 4 11 36 54 -
Престъпления - общо 5 240 2 179 106 426 715 1 100 29
Убийство (довършено) 1 - - - - - -
Убийство (опит) 2 - - 1 - 1 -
Телесна повреда 316 108 4 40 59 72 -
Блудство 36 7 1 7 2 14 -
Изнасилване (довършено) 1 - - 1 - - -
Изнасилване (опит) 5 - - 1 - 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 458 217 16 37 49 77 1
Грабеж 83 25 1 5 8 25 -
Кражба - общо 3 386 1 369 51 249 482 738 24
в това число:
взломна 270 91 10 15 35 51 10
джебчийска 271 123 4 20 30 67 1
домова 848 334 9 35 142 188 2
от магазини или други търговски обекти 1 084 456 4 99 163 241 8
на части и вещи от МПС 186 64 2 14 38 33 -
на селскостопанска продукция,дом.животни и птици 87 44 4 5 14 18 -
Противозаконно отнемане на МПС 107 45 8 11 9 18 -
Хулиганство 326 174 23 19 34 51 2
Престъпления, свързани с наркотици 256 98 - 35 35 52 1
Други 263 136 2 20 37 51 1
Административни нарушения - общо 619 430 - 22 84 63 -
Нарушения на обшествения ред(Нар.N1на ОбС) 68 29 - 1 7 28 -
Без документи за самоличност 108 103 - - 3 2 -
Управление на МПС без свидетелство за управление 343 231 - 19 57 26 -
Други 100 67 - 2 17 7 -
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ ДЕЯНИЯ  - ОБЩО 7 967 3 474 155 673 1 076 1 612 32
НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 ОТ ЗБППМН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
(Продължение и край)
(Брой)
  Наложени възпитателни мерки
Общо забрана на срещи и контакти с опре-делени лица забрана да напуска настоящия си адрес задължа-ване на непълно-летния със свой труд да отстрани причине-ната вреда задължа-ване на непълно-летния да извърши определена работа в полза на обществото настаня-ване в социално-педагоги-чески интернат (СПИ) предупре-ждаване за настаняване във възпи-тателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца настаня-ване във възпи-тателно училище интернат (ВУИ)
Противообществени прояви - общо 2 108 25 7 15 100 8 70 15
в това число:
Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип 289 2 3 - 19 4 19 1
Прояви на насилие и агресия 499 5 1 - 26 2 10 6
Тормоз 171 2 1 - 6 - 14 1
в т. ч. училищен тормоз 108 - - - 4 - 5 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 223 2 - - 2 - 8 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 445 5 1 15 24 - 6 3
Употреба на психоактивни вещества 192 2 - - 13 1 6 3
Проституиране 3 - - - - 1 - -
Скитничество 8 - - - 1 - - 1
Просия 34 - - - - - - -
Други 244 7 1 - 9 - 7 -
Престъпления - общо 5 240 74 13 22 236 13 277 50
Убийство (довършено) 1 - - - - - - 1
Убийство (опит) 2 - - - - - - -
Телесна повреда 316 3 - - 15 1 12 2
Блудство 36 - - - 1 - 4 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - - - - -
Изнасилване (опит) 5 - - - - - 3 -
Унищожаване и повреждане на имущество 458 8 1 4 32 - 16 -
Грабеж 83 2 - - 2 1 10 4
Кражба - общо 3 386 43 11 17 153 9 201 39
в това число:
взломна 270 11 - 5 11 2 22 7
джебчийска 271 - 1 3 9 1 9 3
домова 848 17 3 3 49 4 55 7
от магазини или други търговски обекти 1 084 8 3 4 44 1 40 13
на части и вещи от МПС 186 2 - 1 13 - 17 2
на селскостопанска продукция,дом.животни и птици 87 1 - - 1 - - -
Противозаконно отнемане на МПС 107 5 - - 3 1 6 1
Хулиганство 326 10 - 1 5 1 5 1
Престъпления, свързани с наркотици 256 3 - - 17 - 13 2
Други 263 - 1 - 8 - 7 -
Административни нарушения - общо 619 - - 1 15 - 3 1
Нарушения на обшествения ред(Нар.N1на ОбС) 68 - - 1 - - 1 1
Без документи за самоличност 108 - - - - - - -
Управление на МПС без свидетелство за управление 343 - - - 9 - 1 -
Други 100 - - - 6 - 1 -
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ ДЕЯНИЯ  - ОБЩО 7 967 99 20 38 351 21 350 66
19.04.2019
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща[email protected]
Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване19 април 2019 г.
Дата на публикуване19 април 2019 г.
Дата на последно актуализиране19 април 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространениеКалендарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/44/basic-page/
Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, както и в ИС ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници