Премини към основното съдържание

Учащи и напуснали по причини и степен на образование

Динамичен ред: Edu_2.2.1.xls

УЧАЩИ И НАПУСНАЛИ ПО ПРИЧИНИ И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
(Брой)
  2019/20
Общо
Учащи 708 258
Напуснали 17 490
I - IV клас
Учащи 248 354
Напуснали 5 671
в това число:
Поради нежелание 282
Поради семейни причини 2 421
Заминали в чужбина 2 706
V - VII клас
Учащи 191 798
Напуснали 5 276
в това число:
Поради нежелание 729
Поради семейни причини 2 148
Заминали в чужбина 2 152
ПУ с прием след VІІ клас (І ст. ПК)
Учащи 2 812
Напуснали 244
в това число:
Поради нежелание 94
Поради семейни причини 71
Заминали в чужбина 23
VIII - XIІ клас
Учащи 264 636
Напуснали 6 287
в това число:
Поради нежелание 1 490
Поради семейни причини 1 265
Заминали в чужбина 764
Професионални колежи с прием след средно образование
Учащи 658
Напуснали 12
в това число:
Поради нежелание 5
Поради семейни причини 5
Заминали в чужбина 1

1 Прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система (Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ. бр. 79 от 13 oктомври 2015 г.). Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
26.04.2021