Околна среда


 • Източници на емисии
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални, горивни и производствени процеси
 • Отпадъци от дейността
  • Образувани отпадъци от дейността по икономически групи
  • Образувани отпадъци от дейността по вид
 • Битови отпадъци
  • Битови отпадъци общо за страната
  • Битови отпадъци по статистически райони и области
  • Битови отпадъци по общини
 • Извършена работа по контрол за предотвратяване на замърсяването на морските води и река Дунав
  • Събрани твърди и течни отпадъци, приети сантинни води и баласт
 • Регистрирани шумови нива
  • Регистрирани шумови нива
  • Регистрирани шумови нива по области и населени места
 • Защитени територии и обекти
  • Защитени територии и обекти по категории
 • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по направления за околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по направления за околната среда и по източници на средства за финансиране
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по икономически дейности и по направления за околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по статистически райони и области – общо
  • Екологични глоби и санкции – общо и по направления за околната среда
 • Дълготрайни материални активи с екологично предназначение
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение общо и по направления за околната среда
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по икономически дейности и по направления за околната среда
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по статистически райони и области - общо
 • Статистика на водите
  • Иззета вода по източници - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Подадена вода от общественото водоснабдяване (ВиК) - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Използвана вода по икономически дейности - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление на водите
  • Използвана питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване (ВиК), средно на човек - общо за страната, по статистически райони, области и райони за басейново управление
  • Образувани и отведени отпадъчни води - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Водопроводна и канализационна мрежа - общо за страната
  • Население и водни услуги - общо за страната, по статистически райони, области и по райони за басейново управление
 • Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци
  • Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци - общо за страната
 • Производство на опаковани стоки и опаковки
 • Екологични данъци
 • Подземни запаси
  • Доказани, вероятни запаси и ресурси по вид - общо за страната
  • Площ на находищата на подземни богатства по икономическа дейност
  • Добив на подземни богатства във физическо изражение
  • Оценка на периода на изчерпване на запасите по вид на запаса
  • Заети в находищата за добив на подземни запаси по икономическа дейност
 • Екологични стоки и услуги
 • Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Околна среда 2007
  Околна среда 2007
  Националният статистически институт представя на своите потребители публикация "Околна среда 2007" (печатна и електронна версия на CD), която съдържа данни от изследванията на НСИ през 2007 г., свързани със състоянието на околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2003 - 2007 година.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
 • България 2009
  България 2009
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистическа панорама - България 2007
  Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници