Баланс на финансовите активи и пасиви


Динамичен ред: FS_1.1.1.balance.xls

БАЛАНС НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ КЪМ КРАЯ НА 2017 ГОДИНА (НАЛИЧНОСТИ), НЕКОНСОЛИДИРАН
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
ЕСС'
2010
кодове
S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Наличности на финансови активи и пасиви към края на годината ЕСС'
2010
кодове
             
Финансови активи AF.A   537 869 174 644 186 262 34 693 142 270 151 600
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   4 169 NaN 4 169 NaN NaN NaN
Монетарно злато AF.11   2 748 NaN 2 748 NaN NaN NaN
Специални права на тираж AF.12   1 421 NaN 1 421 NaN NaN NaN
Валута и депозити AF.2   144 711 32 706 49 367 13 591 49 047 5 215
Валута AF.21   11 724 8 342 2 384 9 989 0
Прехвърляеми депозити AF.22   72 104 19 555 35 259 4 822 12 468 2 154
Други депозити AF.29   60 883 4 809 11 724 8 760 35 590 3 061
Дългови ценни книжа AF.3   48 563 1 178 46 309 729 347 10 046
Краткосрочни AF.31   1 206 245 961 0 0 0
Дългосрочни AF.32   47 357 933 45 348 729 347 10 046
Заеми AF.4   85 875 16 609 64 549 2 731 1 986 47 457
Краткосрочни AF.41   20 432 1 714 18 025 152 541 1 947
Дългосрочни AF.42   65 443 14 895 46 524 2 579 1 445 45 510
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   120 749 36 118 11 913 8 339 64 379 78 509
Собствен капитал AF.51   117 483 35 795 9 733 8 339 63 616 78 466
Котирани акции AF.511   10 703 4 414 3 128 887 2 274 1 064
Некотирани акции AF.512   52 936 16 378 3 307 1 669 31 582 44 378
Други видове собствен капитал AF.519   53 844 15 003 3 298 5 783 29 760 33 024
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   3 266 323 2 180 0 763 43
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   17 872 615 2 324 36 14 897 123
Технически резерви по общо застраховане AF.61   3 759 615 2 324 36 784 123
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 315 NaN NaN NaN 1 315 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   12 798 NaN NaN NaN 12 798 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   405 77 169 1 158 218
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   115 525 87 341 7 462 9 266 11 456 10 032
Търговски кредити и аванси AF.81   65 647 60 971 2 131 972 1 573 6 207
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   49 878 26 370 5 331 8 294 9 883 3 825
Финансови пасиви AF.L   591 231 345 523 180 951 35 571 29 186 95 490
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   NaN NaN NaN NaN NaN 1 421
Монетарно злато AF.11   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Специални права на тираж AF.12   NaN NaN NaN NaN NaN 1 421
Валута и депозити AF.2   117 069 NaN 117 069 NaN NaN 32 857
Валута AF.21   10 017 NaN 10 017 NaN NaN 1 707
Прехвърляеми депозити AF.22   54 156 NaN 54 156 NaN NaN 20 102
Други депозити AF.29   52 896 NaN 52 896 NaN NaN 11 048
Дългови ценни книжа AF.3   25 365 4 295 1 215 19 855 0 33 244
Краткосрочни AF.31   325 111 214 0 0 881
Дългосрочни AF.32   25 040 4 184 1 001 19 855 0 32 363
Заеми AF.4   123 781 85 304 10 282 7 541 20 654 9 551
Краткосрочни AF.41   19 694 16 018 2 129 26 1 521 2 685
Дългосрочни AF.42   104 087 69 286 8 153 7 515 19 133 6 866
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   191 889 165 335 24 563 851 1 140 7 369
Собствен капитал AF.51   190 838 165 335 23 512 851 1 140 5 111
Котирани акции AF.511   10 403 6 050 4 353 0 0 1 364
Некотирани акции AF.512   95 162 81 479 13 034 649 0 2 152
Други видове собствен капитал AF.519   85 273 77 806 6 125 202 1 140 1 595
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   1 051 NaN 1 051 NaN NaN 2 258
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   17 995 0 17 995 0 0 0
Технически резерви по общо застраховане AF.61   3 882 NaN 3 882 NaN NaN 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 315 NaN 1 315 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   12 798 0 12 798 0 0 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   543 88 250 205 0 80
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   114 589 90 501 9 577 7 119 7 392 10 968
Търговски кредити и аванси AF.81   66 140 58 082 3 535 1 289 3 234 5 714
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   48 449 32 419 6 042 5 830 4 158 5 254
Нетна финансова стойност BF.90   -53 362 -170 879 5 311 -878 113 084 56 110

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
31.10.2018
Годишни финансови сметки
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Финансови национални сметки“

Лице за контакт

Петър Каменов

Десислава Малинкова

Милена Георгиева

Длъжност

началник отдел

държавен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 516

+359 2 9857 192

+359 2 9857 708

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 октомври 2018 г.
Дата на публикуване31 октомври 2018 г.
Дата на последно актуализиране31 октомври 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Годишните финансови национални сметки отразяват балансите за наличностите и потоците по институционални сектори на икономиката: Нефинансови предприятия (S.11); Централана банка (S.121); Други парично-финансови институции (S.122+S.123); Инвестиционни фондове различни от тези на паричния пазар (S.124); Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове, Финансови спомагателни организации и Каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127); Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.128+S.129); Държавно управление (S.13); Домакинства (S.14); Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.15); Останал свят (S.2). Балансиращата статия се изразява с нето предоставените / нето получените заеми. Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Обхват

Всички институционални сектори на ЕСC 2010.

Понятия и дефиниции

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Финансови показатели по институционални сектори.

Географски обхват (територия)

Финансови показатели за всички вътрешни сектори на икономиката (S.1) и останал свят (S.2).

Времеви обхват

Наличности - 1995-2017; потoци - 1996-2017.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕC) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2014 на Комисията от 26 юни 2014 година относно стандарта за обмен във връзка с предаването на данните, изисквани по силата на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

• Регламент (ЕC) № 679/2010 на Съвета от 26 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит   

• Регламент (ЕC) № 220/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент  (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз 

Споделяне на данни

Съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

• Закон за статистиката;

• Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

• Регламент (ЕC) № 2015/759 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за наличносите и потоците и нето предоставените / нето получените заеми по иституционални сектори се предоставя на Евростат и публикува в интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/node/44

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Основни макроикономически показатели – електронна публикация.

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Финансови национални сметки:  http://www.nsi.bg/node/2340

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Годишни финансови сметки - източници и методи /България/
• Европейска система от национални и регионални сметки (2010)

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Процедурата за оценка на качеството включва логически и аритметични проверки на данните за съответствие с ЕСC 2010.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за годишни икономически сметки:

· Евростат;

· Европейска централна банка (EЦБ);

· Българска народна банка (БНБ);

· международни финансови организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Финансовите сметки на България покриват всички изисквания по отношение на финансовите показатели и институционалните сектори, определени в ЕСC 2010.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурява се съгласно посочените по-горе регламенти.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+9 месеца на текущата година с данни за предходната година, съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Точност на представяне

В определения срок, Т+9.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Публикуваната информация за финансови сметки за финансовите показателите и иституционалните сектори са сравними във времето и отразяват изискванията на Трансмисионнта програма на Евростат.

Съгласуваност между предметни области

При разработването на финансовите сметки се следват процедури и правила, които да осигуряват методологична надеждност на резултатите:

· Сравнение на данните се извършва когато се използват различни източници на данни;

· В някои случаи допълнителни проучвания се правят с цел да се изяснят причините за някои различия в първичните данни. В други случаи по-надеждния източник на информация се избира.

Вътрешна съгласуваност

Осигурена.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Основни ревизии и текущи ревизии.

Ревизия на данните - практика

Текуща ревизионна политика – извършва се годишно и е главно, свързана с ревизия на данните на Нотификационните таблици, Международната инвестиционна позиция, парична и банкова статистика и други.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на годишните финансови сметки са: 

• Годишни статистически отчети на НСИ за институционални сектори: Нефинансови предприятия; Други финансови посредници с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове; Застрахователни компании и пенсионни фондове; Нетърговски организации, обслужващи домакинствата.

• Баланси и оборотни ведомости на подсекторите на сектор „Държавно управление”, Консолидирана фискалана програма.

• Отчети на БНБ от парична и банкова статистика за сектори "Централана банка" и "Други парично-финансови предприятия" и платежен баланс за сектор "Останал свят".

• Информация, предоставена от Централния депозитар за котираните и некотирани акции на фондовата борса и компенсаторни инструменти.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за всички стопански единици.

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Анализиране, балансиране, групиране.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml