Бизнес наблюдения


 • петък, 12 април 2013 - 11:00

  По последни данни от инвестиционната бизнес анкета разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2012 г. са с 2.4% повече в сравнение с направените през 2011 година. Плановете на предприятията в отрасъла за 2013 г. също са за увеличение на инвестициите - с 26.5%, спрямо предходната година.

 • четвъртък, 28 март 2013 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през март 2013 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността (-1.2 пункта), строителството (-0.7 пункта) и търговията на дребно (-5.3 пункта).

 • четвъртък, 28 февруари 2013 - 11:00

  През февруари 2013 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 5.7 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • понеделник, 4 февруари 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.3 пункта спрямо равнището си от октомври 2012 г., което се дължи на повишеното потребителско доверие сред градското население. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

 • понеделник, 28 януари 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 2012 г. поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно.

 • петък, 28 декември 2012 - 11:00

  През декември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец. Бизнес климатът в строителството и в търговията на дребно се повишава съответно с 3.6 и 6.4 пункта, а в промишлеността запазва приблизително нивото си от ноември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се влошава (с 5.9 пункта).

 • сряда, 28 ноември 2012 - 11:00

  През ноември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо октомврийското си равнище. По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността (с 3.5 пункта) и сектора на услугите (с 3.6 пункта), докато в строителството и търговията на дребно има известно влошаване на стопанската конюнктура (съответно с 5.3 и 1.2 пункта).

 • петък, 16 ноември 2012 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2012 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 4.3% повече в сравнение с предходната 2011 година.

 • понеделник, 5 ноември 2012 - 11:00

  През октомври 2012 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 4.6 и 4.0 пункта.

 • понеделник, 29 октомври 2012 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през октомври 2012 г. се понижава с 2.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Страници