Бизнес наблюдения


 • понеделник, 29 юли 2013 - 11:00

  През юли 2013 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец. По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността - с 3.2 пункта, и в търговията на дребно - с 5.2 пункта, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване - съответно с 1.8 и 2.8 пункта.

 • петък, 28 юни 2013 - 11:00

  През юни 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение.

 • вторник, 28 май 2013 - 11:00

  През май 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец. В промишлеността и строителството се наблюдава спад на показателя (с 4.4 и 1.9 пункта), докато бизнес климатът в търговията на дребно и в сектора на услугите се повишава съответно с 3.4 и 1.9 пункта.

 • петък, 10 май 2013 - 11:00

  През април 2013 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 2.3 пункта спрямо януарското си равнище, като при населението в градовете увеличението е 2.0 пункта, а при населението в селата - 2.5 пункта.

 • понеделник, 29 април 2013 - 11:00

  През април 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.6 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като единствено в промишлеността се наблюдава спад на показателя (с 4.2 пункта). Бизнес климатът в строителството и в сектора на услугите се повишава съответно с 4.4 и 0.6 пункта, а в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от март.

 • петък, 12 април 2013 - 11:00

  По последни данни от инвестиционната бизнес анкета разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2012 г. са с 2.4% повече в сравнение с направените през 2011 година. Плановете на предприятията в отрасъла за 2013 г. също са за увеличение на инвестициите - с 26.5%, спрямо предходната година.

 • четвъртък, 28 март 2013 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през март 2013 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността (-1.2 пункта), строителството (-0.7 пункта) и търговията на дребно (-5.3 пункта).

 • четвъртък, 28 февруари 2013 - 11:00

  През февруари 2013 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 5.7 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • понеделник, 4 февруари 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.3 пункта спрямо равнището си от октомври 2012 г., което се дължи на повишеното потребителско доверие сред градското население. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

 • понеделник, 28 януари 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 2012 г. поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно.

Страници