Премини към основното съдържание

Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2022 година

Уважаеми дами и господа,

Статистическите справки се попълват от всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките, както обобщени, така и за техните поделения и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Освен статистически справки, банките попълват и годишен финансов отчет (ГФО) съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти (МСС) , който се подава заедно с годишната данъчна декларация.

Представянето на статистическите справки и ГФО (за банките) в срок от 01 януари до 30 юни 2023 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2023 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на статистическите справки за дейността бюджетните предприятия и банките, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2023 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите статистическите справки за дейността Ви през 2022 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Десислава Асенова [email protected] 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Справка за предприятието Теодора Мачканова   691 0877364088
Катерина Герасимова 584 0877147265
Справка за местните единици  Димитър Димитров   683 0877364088
Катерина Герасимова 584 0877147265
Справка за група предприятия Димитър Димитров   683 0877364088
Теодора Мачканова 691 0877364088
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877368498
Емилия Милошева 166 0877368498
Мартин Рендов 627  
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи Ивелина Тодорова   156 0877140495
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  Ирена Янакиева   176 0877140553
Справка за данъците и таксите Ивайло Рангелов   642 0877368491
Зорка Борисова 108 0877140458
Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи Ивелина Тодорова   156 0877140495
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници  Ивайло Рангелов   642 0877368491
Зорка Борисова 108 0877140458
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Рени Петкова   103 0877368503
Надя Катеринкина 167 0877368503
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2020 - 2022 година (попълва се само от банките) Рени Петкова   103 0877368503
Надя Катеринкина 167 0877368503
Справка за възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи през 2022 година (попълва се само от общините) Майкъл Гердемски   488  
Ралица Стефанова 531