Премини към основното съдържание

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2022

Важно!

Уважаеми потребители,

За поредна година НСИ Ви дава възможност да подадете по електронен път чрез въвеждане в реално време (online) в Информационна система „Бизнес статистика“ коригиращ годишен отчет за дейността през 2022 г. еднократно в срок до 02.10.2023 г. съгласно раздел II, подраздел В от съвместната заповед на НСИ и НАП, (публ. в ДВ бр. 2/06.01.2023 г.).

Моля, имайте предвид, че обработването (приключването) на коригиращите годишни отчети  от служителите на НСИ изисква определено технологично време.

Съгласно раздел II, подраздел В, т. 3 от съвместната заповед корекции на данните за 2022 г. могат да се правят във вече подадени в законоустановения срок (до 30.06.2023 г.) счетоводни отчети и статистически справки към годишния отчет за дейността (ГОД). Нови статистически справки могат да се подават само в случай, че произтичат от корекции в някой от подадените счетоводни отчети към ГОД.

Ако коригиращият отчет не отговаря на методологическите изисквания и е необходимо уточнение на данните, при отказ за съдействие от Ваша страна отчетът ще бъде отхвърлен.

Предприятието респондент и счетоводната къща, въвели коригиращия отчет, ще получат уведомление по електронната поща (посочена в „Справка за предприятието“ и в профила на потребителя), когато подаденият коригиращ отчет в НСИ бъде приключен или отхвърлен.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с т. 4.3 от указанията.

 

 

Уважаеми дами и господа,

През 2023 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

ВАЖНО! НСИ Ви предоставя възможност да подавате годишните си отчети за дейността по електронен път (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” от 01 януари 2023 година.

За да се запознаете с указанията и инструкциите за попълване на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Предприятия с нестопанска цел
Бюджетни предприятия и банки
Предприятия в ликвидация или несъстоятелност
Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност
Консолидирани отчети
 

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2022 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация (за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец) на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство, могат да декларират това обстоятелство с декларация (Приложение № 11) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“), на е-mail или на хартия в съответната териториална структура на НСИ.

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2022 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2022 г., съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета единствено в ИС „Бизнес статистика“ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите както от методолозите в ЦУ на НСИ, така и от експертите в Териториалните статистически бюра. При въпроси и проблеми с експлоатацията на системата, можете да се обърнете към екипа за техническа поддръжка.

Често задавани въпроси