Премини към основното съдържание

Отдел "Таблици Ресурс - Използване и институционални национални сметки"

Марин Гергов
Началник на отдел "Таблици Ресурс - Използване и институционални национални сметки"
 
Роден на 28 април 1973 г. в гр. София.
Магистър по икономика, специалност „Корпоративни финанси“ – Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.
Работи в Националния статистически институт от 2003 г. до момента (с двугодишно прекъсване 2021 – 2022 г.) като заема различни експертни длъжности и впоследствие ръководна длъжност в отдел „Таблици Ресурс - Използване и институционални национални сметки“.
Владее английски (средно) и руски (средно).
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 666
 

 

Отдел „Таблици Ресурс - Използване и институционални национални сметки” осъществява следните дейности:

1. разработва и балансира таблици Ресурс - Използване по компоненти и съгласно изискванията за размерност в съответствие с Европейската система от сметки;

2. разработва годишни нефинансови национални сметки по институционални сектори в съответствие с Европейската система от сметки;

3. разработва тримесечни нефинансови национални сметки за институционални сектори „Държавно управление”, „Останал свят” и „Общо за икономиката“ в съответствие с Европейската система от сметки;

4. разработва оценки за среднопретеглената ставка на ДДС за целите на собствените ресурси на ЕС в съответствие с член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) 1553/89 и Ръководството за администриране на собствените ресурси на общия бюджет на ЕС в Република България;

5. разработва годишни данни за разходите на институционален сектор „Държавно управление” по функции на Класификацията на функциите на държавното управление (КОФОГ);

6. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

7. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на секторни нефинансови националните сметки, таблици Ресурс - Използване и среднопретеглената ставка по ДДС за целите на собствените ресурси от ДДС на ЕС, отговаря за прилагането на методологията в посочената област в съответствие с принципите на Европейската система от сметки, координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на националните сметки;

8. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ и органите на статистиката с цел осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на националните сметки;