Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2022


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
1 април 2022 г. Производство и доставки на енергийни продукти януари 2022 г.
4 април 2022 г. Ключови показатели за България последни данни към 4 април 2022 г.
6 април 2022 г. Домове за медико-социални грижи за деца 2021 г.
8 април 2022 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията февруари 2022 г.
11 април 2022 г.1 Смъртност I тримесечие 2022 г. - предварителни данни
12 април 2022 г. Места за настаняване февруари 2022 г.
13 април 2022 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2022 г.
13 април 2022 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2022 г.
14 април 2022 г.1 Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2021 г.
19 април 2022 г. Индекси на потребителските цени март 2022 г.
21 април 2022 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2021 г.
21 април 2022 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2021 г.
21 април 2022 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2021 г.
26 април 2022 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2021 г.
26 април 2022 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2021 г.
26 април 2022 г. Образование в Република България 2021/2022 учебна година
29 април 2022 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2022 г.
29 април 2022 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2022 г.
29 април 2022 г. Статистика на доходите и условията на живот 2021 г.
29 април 2022 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2020 г.
29 април 2022 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2022 г.
29 април 2022 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2022 г.
29 април 2022 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" март 2022 г.
29 април 2022 г. Районни отоплителни и охладителни системи 2020 г.
29 април 2022 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2021 г.

1 Датата е променена с цел подобряване на навременността при публикуване на резултатите от статистическите изследвания.