Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през март 2023


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
1 март 2023 г. Производство и доставки на енергийни продукти декември 2022 г.
1 март 2023 г. Цени на производител в услугите IV тримесечие 2022 г.
2 март 2023 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" януари 2023 г.
8 март 2023 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - предварителни данни 2022 г.
8 март 2023 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво IV тримесечие 2022 г.
8 март 2023 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време - годишни предварителни данни 2022 г.
8 март 2023 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време IV тримесечие 2022 г.
9 март 2023 г. Места за настаняване 2022 г. - годишни данни
10 март 2023 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията януари 2023 г.
10 март 2023 г. Места за настаняване януари 2023 г.
13 март 2023 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни декември 2022 г.
13 март 2023 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни януари 2023 г.
15 март 2023 г. Индекси на потребителските цени февруари 2023 г.
15 март 2023 г. Индекси на потребителските цени - окончателни данни януари 2023 г.
15 март 2023 г. Товарен автомобилен транспорт - годишни данни 2022 г.
17 март 2023 г. Наблюдение на работната сила - годишни данни 2022 г.
22 март 2023 г. Индекс на разходите за труд IV тримесечие 2022 г.
24 март 2023 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни IV тримесечие 2022 г.
24 март 2023 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) IV тримесечие 2022 г.
28 март 2023 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България февруари 2023 г.
30 март 2023 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността февруари 2023 г.
30 март 2023 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите март 2023 г.
30 март 2023 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти II шестмесечие 2022 г.
31 март 2023 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - окончателни данни 2022 г.
31 март 2023 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" февруари 2023 г.