Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през март 2022


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
1 март 2022 г. Производство и доставки на енергийни продукти декември 2021 г.
1 март 2022 г. Цени на производител в услугите IV тримесечие 2021 г.
2 март 2022 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" януари 2022 г.
8 март 2022 г.1 Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - предварителни данни 2021 г.
8 март 2022 г.1 Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво IV тримесечие 2021 г.
8 март 2022 г.1 Производителност на труда, заети лица и отработено време - годишни предварителни данни 2021 г.
8 март 2022 г.1 Производителност на труда, заети лица и отработено време IV тримесечие 2021 г.
9 март 2022 г. Места за настаняване 2021 г. - годишни данни
10 март 2022 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията януари 2022 г.
11 март 2022 г. Места за настаняване януари 2022 г.
14 март 2022 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни декември 2021 г.
14 март 2022 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни януари 2022 г.
15 март 2022 г. Индекси на потребителските цени февруари 2022 г.
15 март 2022 г. Индекси на потребителските цени - окончателни данни януари 2022 г.
15 март 2022 г. Товарен автомобилен транспорт - годишни данни 2021 г.
17 март 2022 г. Наблюдение на работната сила - годишни данни 2021 г.
22 март 2022 г. Индекс на разходите за труд IV тримесечие 2021 г.
25 март 2022 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни IV тримесечие 2021 г.
28 март 2022 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) IV тримесечие 2021 г.
29 март 2022 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България февруари 2022 г.
29 март 2022 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите март 2022 г.
30 март 2022 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността февруари 2022 г.
30 март 2022 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти II шестмесечие 2021 г.
31 март 2022 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - окончателни данни 2021 г.
31 март 2022 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" февруари 2022 г.

1 НСИ променя датата поради по-ранното публикуване от Евростат на експресните сезонно изгладени данни за БВП в ЕС и държавите членки.