Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през декември 2020 година

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение: 
Статистическа област: