Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през юли 2020 година

През август 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение: 
Статистическа област: