Главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“ на пряко подчинение на председателя на НСИ

 
Публикуван на: 12.03.2020 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”, НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № 1 от 11.03.2020 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-194/09.03.2020 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Валери Стоянчов Владимиров
2
Златомира Иванова Тодорова
3
Биляна Дакова Йорданова
4
Светла Стоянова Тасева-Генева
5
Десислава Тодорова Иванова
6
Десислава Красимирова Бакалова
7
Силвия Димитрова Иванова
8
Ива Венциславова Ангелова
9
Теодора Йорданова Христова
10
Радослава Тихомирова Кузманова
11
Мартина Петрова Костова
12
Илия Богданов Илиев
13
Елена Йорданова Фурнаджиева
14
Албена Захариева Панталеева-Кондева
15
Веселин Ангелов Гьондузов
16
Радмила Асенова Савова
17
Деница Иванова Михайлова
18
Малина Иванова Сребрина
19
Вела Боянова Костадинова
20
Татяна Костадинова Костадинова
21
Венета Милчева Вутова
22
Ани Мъгърдич Саргавакян
23
Калина Василева Стоянова
24
Антоанета Владимирова Димитрова
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 26.03.2020 г. от 09:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 26.03.2020 г. от 10.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Комисията прие с протокол № 1 от 11.03.2020 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

· минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 20 верни отговора

- при 21 верни отговора – 4.20

- при 22 верни отговора – 4.40

- при 23 верни отговора – 4.60                                            

- при 24 верни отговора – 4.80

- при 25 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

12.03.2020 г.                                     Председател на комисията:                     /П/
                                                           /Даниела Фералиева-Симеонова/
 

 

Файл: