Началник на отдел - „Публикации, библиотека и дигитални продукти“ към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ при ЦУ на НСИ

 
Публикуван на: 09.03.2020 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №  1

 от заседание на комисия, назначена със Заповед №  РД – 05 – 188 от 06.03.2020 г.  на председателя на Националния статистически институт за провеждане на конкурс за  длъжност началник на отдел  „Публикации, библиотека и дигитални продукти“ в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“

Днес, 09.03.2020 г. конкурсна комисия в състав:

проведе своето заседание в пълен състав при следния дневен ред:

1. Допуснати и недопуснати кандидати.

2. Определяне на дата за провеждане на тест и интервю и минимален праг за класиране.

3. Определяне на коефициент, с който следва да се умножат оценките от тест и интервю.

По точка първа: След преглед на документите на кандидатите и нормативните изисквания за заемане на длъжността, комисията състави протокол за допуснатите кандидати, който се публикува на интернет страницата на НСИ в рубриката „Конкурси“.

Допуснати кандидати:

1. Борислав Йорданов Стоянов

2. Здравка Захариева Бобева

3. Петър Николаев Николов

4. Ивета Тодорова Боянова

5. Диана Иванова Ненкова

Няма недопуснати кандидати.

По точка втора: Комисията определя дата за провеждане на тест – 20.03.2020 г. от 9:30 часа в сградата на ЦУ на НСИ, зала „Пресцентър“. Продължителността на теста е определена на 40 минути.  Допуснатите кандидати да се явят на конкурса на  в 9:15 часа в сградата на ЦУ на НСИ. Кандидатите следва да носят лична карта.

Кандидатите, получили минимален резултат 4.00 на теста се допускат до интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще бъде от  10:30 часа.

Кандидатите, получили минимален резултат 4.00 на интервюто участват в крайното класиране.

По точка трета:  Определя минимална оценка, с която кандидатът ще се счита за издържал теста 4.00. Общ брой на въпросите е 21 бр., за издържал теста ще се счита кандидат, който е отговорил минимално на 11 бр.  въпроси. Степен на нарастване на оценката – 0.10 на всеки едни верен отговор за въпрос над 11.

По точка четвърта:  Определя се коефициент на тежест, с който следва да се умножат точките от теста -  4 и коефициент на тежест - 5, с който да се умножат точките от  интервюто.

Комисия /П/:

Дата: 09.03.2020 г.

 
Файл: