Главен експерт - две щатни бройки в отдел „Нефинансови национални и регионални сметки“ към дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

 
Публикуван на: 09.03.2020 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за две длъжности „Главен експерт” в отдел „Нефинансови национални и регионални сметки” към дирекция „Макроикономическа статистика при ЦУ на НСИ                    

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-52 от 09.03.2020 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-192/09.03.2020 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Ива Венциславова Ангелова
2
Петър Николаев Николов
3
Галина Добрева Аврамова
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.03.2020 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 24.03.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Комисията прие с протокол № КО-52/09.03.2020 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
  • минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 3, която се получава при 17 верни отговора
- при 18 верни отговора – 3.25
- при 19 верни отговора – 3.50
- при 20 верни отговора – 3.75
- при 21 верни отговора – 4.00
- при 22 верни отговора – 4.25
- при 23 верни отговора – 4.50                                             
- при 24 верни отговора – 4.75
- при 25 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

Знания по административни документи

Знания в областта на националните и регионални сметки

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010, Регламент 549/2013г. на ЕС и на Съвета (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0549)

Данни и метаданни от интернет страницата на НСИ:

 
09.03.2020 г.                                      Председател на комисията:         /П/
                                                            /Елка Атанасова/
 
Файл: