Конкурс за три длъжности „Младши експерт“ в ТСБ - Югоизток

 
Публикуван на: 04.03.2020 г.

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати

до конкурс за три длъжности „Младши експерт“ в ТСБ – Югоизток, с място на работа:

 1. Отдел „Статистически изследвания - Бургас“, сектор „Социална статистика и анкетни проучвания“ - 1 позиция;
 2. Отдел „Статистически изследвания - Стара Загора“ - 1 позиция;
 3. Отдел „Статистически изследвания - Ямбол“ - 1 позиция.
 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Заявление по образец;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Минимална образователна степен - професионален бакалавър;
 • Професионален опит - не се изисква.

3. Допълнителни изисквания:

 • Специалност - статистика, икономика и други икономически специалности;
 • Компютърна компетентност: Windows, MS Office, Internet;
 • Английски език - на работно ниво;
 • Свидетелство за управление на МПС - категория „В“.

За ОСИ - Бургас 

Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1. Радина Илиева Калова
да
да
 
2. Диана Илиева Иванова
да
да
 
3. Цвета Германова Германова-Христова
да
да
 
4. Мария Николаева Буцова
да
да
 
5. Румян Иванов Балев
да
да
 
6. Теодора Стефкова Тодорова
да
да
 
7. Данаила Веселинова Манолова
да
да
 
8. Атанас Велинов Терзиев
да
да
 
9. Нуртен Шабан Мехмед
да
да
 
10. Невена Пламенова Велчева
да
да
 
11. Катерина Николаева Топлева - Райкова
да
да
 
12. Мария Тодорова Камберова
да
да
 
13. Женя Руменова Ганева
да
да
 
14. Емилия Стоянова Стойкова
да
да
 
15. Иринка Михалева Дюлгерска
да
да
 
16. Анна Велчева Петрова
да
да
 
17. Димитринка Тодорова Георгиева
да
да
 
18. Светлана Митева Аргирова
да
да
 

 

За ОСИ - Стара Загора

Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1. Магдалена Николаева Маркова
да
да
 

 

За ОСИ - Ямбол

Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1. Олга Величкова Александрова
да
да
 
2. Райна Петрова Стоянова
не
не
Не е представен документ за придобита образователно-квалификационна степен
3. Ирина Христова Атанасова
да
да
 
4. Деляна Димитрова Михова
да
да
 

 

 1. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
Допуснати до конкурса кандидати за ОСИ - Бургас
1. Радина Илиева Калова
2. Диана Илиева Иванова
3. Цвета Германова Германова-Христова
4. Мария Николаева Буцова
5. Румян Иванов Балев
6. Теодора Стефкова Тодорова
7. Данаила Веселинова Манолова
8. Атанас Велинов Терзиев
9. Нуртен Шабан Мехмед
10. Невена Пламенова Велчева
11. Катерина Николаева Топлева - Райкова
12. Мария Тодорова Камберова
13. Женя Руменова Ганева
14. Емилия Стоянова Стойкова
15. Иринка Михалева Дюлгерска
16. Анна Велчева Петрова
17. Димитринка Тодорова Георгиева
18. Светлана Митева Аргирова
 

Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ - Бургас - няма

 

Допуснати до конкурса кандидати за ОСИ - Стара Загора
1. Магдалена Николаева Маркова
 

Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ - Стара Загора - няма

 

Допуснати до конкурса кандидати за ОСИ - Ямбол
1. Олга Величкова Александрова
2. Ирина Христова Атанасова
3. Деляна Димитрова Михова
 
Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ - Ямбол

1. Райна Петрова Стоянова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 18.03.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, с адрес: гр. Бургас, „к-с Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 3 етаж 2, зала № 7.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Кандидатите, успешно издържали теста трябва да се явят за интервю, което ще се проведе на 18.03.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, с адрес: гр. Бургас, „к-с Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 3 етаж 2, зала № 7.

 

Дата: 02.03.2020 г.                Председател: /п/  
                                                                        (Д. Камбурова)

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определя коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите за оформяне на окончателните резултати от проведения конкурс, както следва:
-  резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4.00 за трудност;
-  резултатите от интервюто ще се умножават с коефициент 5.00 за трудност.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от НПКПМДСл, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

Оценяване на теста:

Конкурсната комисия ще изготви три различни варианта на тест с 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. За всеки верен отговор се поставят 5 точки, а за неверен или посочен повече от един отговор на въпрос, или въпрос без отговор 0 точки. Оценката от теста се формира след като получените точки се разделят на общия брой въпроси на теста.

Минимален резултат за успешно издържал теста ще се счита оценка 3.00 (60 точки) - при посочен верен отговор на минимум 12 въпроса от общо 20, като издържалите теста с 60 точки и нагоре ще бъдат допуснати до интервю.

Оценяване на интервюто:

Оценяването на интервюто ще се извърши от всеки член на комисията по петстепенна скала, съгласно изискванията и компетентностите залегнали в информацията за длъжността (приложение № 1 към чл.4 от НПКПМДСл). Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Минималният резултат за класиране от интервюто е оценка 3.50.

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от решаването на теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти.

Нормативни документи и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността:

1. Общи познания за администрацията:

1.1. Закон за държавния служител;

1.2. Закон за администрацията.

2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ:

2.1. Закон за статистиката;

2.2. Устройствен правилник на НСИ;

2.3. Национална статистическа програма за 2020 г.

3. Базови познания в областта на статистическите изследвания, провеждани от НСИ:

3.1. Интернет страницата на НСИ – методологии на изследванията.

 

Дата: 02.03.2020 г.                Председател: /п/  

                                                                        (Д. Камбурова)

 
Файл: