Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Сливен" при ТСБ - Югоизток

 
Публикуван на: 04.03.2020 г.

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати

до конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на Териториално статистическо бюро - Югоизток (ТСБ - Югоизток).

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • заявление по образец;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Минимална образователна степен - бакалавър;
 • Професионален опит - 1 година;
 • Ранг: V младши.

3. Допълнителни изисквания:

 • Специалност - статистика, икономика, информационни технологии и други инженерни науки;
 • Компютърна компетентност: Windows-10, MS Office, Internet;
 • Английски език - на работно ниво;
 • Свидетелство за управление на МПС - категория „В“.
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1. Павлин Денков Пасков
да
да

 

 1. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуснати до конкурса кандидати за ОСИ – Сливен

1. Павлин Денков Пасков

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 19.03.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 3 етаж 2, зала № 7.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Кандидатите, успешно издържали теста трябва да се явят за интервю, което ще се проведе на 19.03.2020 г. от 12.00 ч. в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 3 етаж 2, зала № 7.

Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ – Сливен - няма

 
Дата: 02.03.2020 г.                Председател: /п/  
                                                                        (А. Георгиев)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определя коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите за оформяне на окончателните резултати от проведения конкурс, както следва:
- резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4.00 за трудност;
- резултатите от интервюто ще се умножават с коефициент 5.00 за трудност.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от НПКПМДСл, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

Оценяване на теста:

Конкурсната комисия ще изготви три различни варианта на тест с 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. За всеки верен отговор се поставят 5 точки, а за неверен или посочен повече от един отговор на въпрос, или въпрос без отговор 0 точки. Оценката от теста се формира след като получените точки се разделят на общия брой въпроси на теста.

Минимален резултат за успешно издържал теста ще се счита оценка 3.00 (60 точки) - при посочен верен отговор на минимум 12 въпроса от общо 20, като издържалите теста с 60 точки и нагоре ще бъдат допуснати до интервю.

Оценяване на интервюто:

Оценяването на интервюто ще се извърши от всеки член на комисията по петстепенна скала, съгласно изискванията и компетентностите залегнали в информацията за длъжността (приложение № 1 към чл.4 от НПКПМДСл). Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Минималният резултат за класиране от интервюто е оценка 3.50.

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от решаването на теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти.

Нормативни документи и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността:

1. Общи познания за администрацията:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ:
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2020 г.
 
3. Базови познания в областта на статистическите изследвания, провеждани от НСИ:
3.1. Интернет страницата на НСИ – методологии на изследванията.
 
Дата: 02.03.2020 г.                 Председател: /п/  
                                                                        (А. Георгиев)
 
Файл: