Консолидиран годишен отчет за дейността на застрахователите през 2019 година

Уважаеми дами и господа,

Консолидираният годишен отчет за дейността се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Консолидираният годишен отчет за дейността се представя до 30 юни 2020 година.

Подаването на консолидиран годишен отчет е възможно само след наличие на годишен отчет за дейността със статус „Успешно обработен” в ИС „Бизнес статистика”.

Консолидираните данни за Вашата група предприятия се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Консолидираният годишен отчет за дейността за 2019 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140627
Лидия Кръстева
616
0877357437
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877361193
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877306637
Ангел Вуков
233
0877359662
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
Справка за група предприятия
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи 
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
 
Консолидирания годишен отчет за дейността на застрахователите можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Наименование на формуляра
Консолидиран годишен отчет за дейността на застрахователите през 2019 година - пълен комплект
Консолидиран годишен отчет за дейността на застрахователите през 2019 година - Заглавна страница
1. Справка за група предприятия през 2019 година
2. Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12. 2019 година
3. Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2019 година
4. Консолидиран отчет за собствения капитал за 2019 година
5. Консолидиран отчет за паричния поток за 2019 година
6. Консолидирана справка за движението на собствените активи към 31.12.2019 година