Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2019 година

Уважаеми дами и господа,

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2019 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2019 година.

Представянето на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2019 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2020 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 31 март 2020 г. за задължените лица по ЗКПО и до 30 април 2020 г. за задължените лица по ЗДДФЛ.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство, като подадат в НСИ декларация, в срок до 30 април 2020 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2020 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията за 2019 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

По електронен път чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра (само за предприятията без дейност)

e-mail

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

ВАЖНО! Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч през 2019 г., се подава в Информационна система “Бизнес статистика”, на е-mail или на хартия в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140627
Лидия Кръстева
616
0877357437
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877361193
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877306637
Ангел Вуков
233
0877359662
За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията
Веселина Маринова
106
0877140328
Десислава Тодорова
586
0877140328