Годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества през 2019 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества се попълва от всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2020 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗПКО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2020 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето дружество се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2019 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140627
Лидия Кръстева
616
0877357437
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877361193
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877306637
Ангел Вуков
233
0877359662
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
Справка за предприятието
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Справка за местните единици
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за група предприятия
Красимира Недева
668
0877364088
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
Ирена Янакиева
 
176
0877140553
Справка за данъците и таксите
Зорка Борисова
 
108
0877140458
Ивайло Рангелов
642
0877368491
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори
Иванка Господинова
 
264
 
Теодора Тодорова
609
 
Десислава Малинкова
192
 
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд
Тодор Давидков
 
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Мартин Рендов
627
 
 
Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества през 2019 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества през 2019 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2019 година
2. Справка за местните единици за 2019 година
3. Справка за група предприятия през 2019 година
4. Баланс към 31.12.2019 година
5. Отчет за доходите за 2019 година
6. Отчет за собствения капитал за 2019 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година
9. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2019 година
10. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2019 година
11. Справка за данъците и таксите през 2019 година
12. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2019 година
13. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2019 година
14. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 година