Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2019 година

ВАЖНО!

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.“ (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г.), Националният статистически институт Ви информира, че срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г., се удължава до 30 юни 2020 година.

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2020 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 31 март 2020 г. за задължените лица по ЗКПО и до 30 април 2020 г. за задължените лица по ЗДДФЛ.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2020 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността през 2019 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

повече

Чрез формуляри на хартиен носител (за лицата по ЗДДФЛ)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
Справка за предприятието
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Справка за местните единици
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за група предприятия
Красимира Недева
668
0877364088
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи 
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
Ирена Янакиева
 
176
0877140553
Справка за данъците и таксите
Зорка Борисова
 
108
0877140458
Ивайло Рангелов
642
0877368491
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници
Зорка Борисова
 
108
0877140458
Ивайло Рангелов
642
0877368491
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати
Иванка Господинова
 
264
 
Теодора Тодорова
609
 
Десислава Малинкова
192
 
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд
Тодор Давидков
 
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Мартин Рендов
627
 
Справка за чуждестранните преки инвестиции
Анелия Вихърова
 
129
0877140553
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство
Веселина Маринова
 
106
0877140328
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти
Анелия Вихърова
 
129
0877140553
Справка за продажбите и търговските обекти
Десислава Тодорова
 
586
0877140328
Справка за разходите на суровини и материали
Маргарита Цветкова
 
659
 
Справка за потребление на горива и енергия
Ирина Митова
 
476
0877368495
Ирина Денчева
625
0877368495
Антония Първанова
589
0877368495
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти
Ивета Минкова
 
191
0877368495
Люба Янева
621
0877368495
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)
Рени Петкова
 
103
0877368503
Надя Катеринкина
167
0877368503
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти
Елка Ерменкова
 
722
0877146983
Боряна Настанлиева
267
0877146983
Яна Велева
184